Skici

Vaculík & Procházková: Czech sexual poetics or polemics?

When we understand how susceptible women writers have always been
to the aesthetic standards and values of the male tradition,
and to male approval and validation, we can appreciate
the complexity of a marriage between artists.

(Elaine Showalter: Toward a Feminist Poetics)

Smí se pochybovat o sémiotice?

Sémiotika prokázala humanitním vědám 20. století, a obzvlášť naukám o umění, nenahraditelnou službu. Její způsob výkladu jevů založený na znakovosti, modelování znakových systémů a procesů sémióze se vyznačuje potenciálem, jenž byl z několika důvodů dokonale vhodný k plnění úkolů, které zhruba před sto lety v estetice a vůbec v celé humanitní oblasti vyvstaly.

Jak rozumět rozumění?

Zdá se, že hermeneutika, tento vůdčí pojem filozofické a obecně duchovědné diskuse (především v německé jazykové oblasti) na přelomu 60. a 70. let dvacátého století, neztratila ani dnes nic ze své aktuálnosti. V průběhu 70. a 80.

Dvakrát k problematice autorství u Karla Sabiny

Účelem této práce není podněcovat vědeckou diskusi, ale pouze stručně připomenout a dále specifikovat některé podle mého soudu zásadní body nedořešené problematiky autorství u Karla Sabiny, a to především ve vztahu k dílu Karla Hynka Máchy a Emanuela Arnolda. Sabinovsko-máchovská problematika byla v širším vědeckém povědomí propojena tezí Oldřicha Králíka o rozsáhlých Sabinových manipulacích a falzifikacích v Máchově literární pozůstalosti při ediční přípravě prvních Máchových spisů. Na základě této teze vznikla v 50.

Karel Čapek – pragmatista a ironik

„S ironií naprosto nelze žertovat.
Může později působit neuvěřitelně dlouho…“
(F. Schlegel)

Báseň a strategie. „Expresionismus“ a česká avantgarda 20. let

I.
Pokusím se tu_1 v hrubých obrysech o načrtnutí několika otázek, které se vztahují k využití pojmu expresionismus při formování brněnské Literární skupiny a jejího časopisu Host, která spolu s pražským Devětsilem a jeho periodiky patřila v poválečných letech k profilujícím sdružením mladé české avantgardní generace.

Prag in der tschechischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts

Der Titel des Buches von Volker Klotz Die erzählte Stadt deutet nicht nur das Thema der Überlegungen des Autors an, sondern bringt auch zugleich die These zum Ausdruck, auf der seine Interpretation verschiedener literarischer Gestaltung der Stadt begründet ist.

Stránky