Michal Charypar

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

Dvakrát k problematice autorství u Karla Sabiny

Účelem této práce není podněcovat vědeckou diskusi, ale pouze stručně připomenout a dále specifikovat některé podle mého soudu zásadní body nedořešené problematiky autorství u Karla Sabiny, a to především ve vztahu k dílu Karla Hynka Máchy a Emanuela Arnolda. Sabinovsko-máchovská problematika byla v širším vědeckém povědomí propojena tezí Oldřicha Králíka o rozsáhlých Sabinových manipulacích a falzifikacích v Máchově literární pozůstalosti při ediční přípravě prvních Máchových spisů. Na základě této teze vznikla v 50.