Pokyny pro autory

For international contributors
The journal welcomes two types of contributions: theoretical and historical articles on literature (especially on Czech and Central Europe Literature) dealing with such subjects as the nature of literature theory, the aims of literature, the idea of literary history, the relation of linguistics, philosophy, aesthetics etc. to literature and book reviews that help interpret or define the problems of Czech an Central European literary history and literary theory. Contributions can deal with any literature and need not be in English (we accept text in German) but should not exceed 5,000 words, for book reviews 2,000 words. Endnotes and bibliographies are used. Texts in the Microsoft Word format (*.doc, *.rtf) may be sent to the e-mail address: slovoasmysl@ff.cuni.cz.

 1. nenapodobujte v editoru Word grafickou úpravu, kterou by měl text mít ve vytištěné formě, a rezignujte proto na jakékoli formátování;
 2. příspěvek začíná názvem, poté jménem a příjmením autora, nakonec jeho/její institucionální přináležitostí;
 3. titul (případný podtitul, mezititulky, tj. názvy jednotlivých kapitol či pasáží) je po jednom enteru dán stejnou velikostí písma a stejným řezem jako text příspěvku;
 4. případný podtitul je dán po enteru za titulem;
 5. pod titulem nebo případným podtitulem jsou dva entery a teprve potom následuje text příspěvku začínající
  (a) dedikací nebo
  (b) mottem nebo
  (c) prvním mezititulkem nebo
  (d) první větou;
  * motto v podobě: „motto“ (Šalda 1937, s. 1), případně „motto“ (Šalda: O naší moderní kultuře divadelně dramatické, 1937, s. 1)
 6. tento text je psán typem Times New Roman a velikostí 12, poznámky velikostí 10;
 7. řádkování 1,5;
 8. jednotlivé odstavce nenaznačujte odsazením od levého kraje stránky (tabulátorem), nýbrž ho začněte hned od kraje po enteru předchozího odstavce;
 9. má-li váš text mezititulky, dbejte na to, aby byly číslovány všechny, nebo žádný;
 10. zdůraznění vyznačujte jen kurzivou, výjimečně (je-li kurziva vyčerpána, nebo jde-li o zvýraznění právě v rámci kurzivy, použijte bold, nikoli podtržení nebo p r o l o ž e n í);
 11. pokud citujete delší úryvek (3 řádky a více), oddělujte ho od hlavního textu mezerou, citované pasáže pište stejným písmem velikosti 11 takto:
  … Při jedné z mých prvních návštěv u Pavla Eisnera […] otcovskou radu (Fischl 1988, s. 28).
 12. citování cizího textu ve vašem textu uvozovkami vyznačujte;
 13. bibliografické údaje mají v rámci celého dokumentu jednotnou podobu (kromě autorů, titulů, nakladatelů, domicilů, vročení a stránkování zvažte, zda uvádíte překladatele, editory apod.: pokud ano, měli by být dáni ve všech relevantních případech);
 14. vynechanou část citátu označujte hranatými závorkami s třemi tečkami uvnitř […];
 15. citovaná pasáž prochází v rámci celkové redakce textu úpravou směrem k aktuální pravopisné normě (resp. její „stylově neutrální“ vrstvě – srov. http://prirucka.ujc.cas.cz), názvy zmiňovaných či citovaných textů, periodik, knih ponecháváme naopak v původní podobě
 16. Způsoby citování:
  STUDIE, SKICI a RETROSPEKTIVA (ke studiím připojte ABSTRAKT; v případě RETROSPEKTIVY soupis LIT až za všemi texty – srov. případně poslední č. 13) disponují (za textem) soupisy PRAMENŮ / LITERATURY
  příklady:
  Fischer, Ernst: Původ a podstata romantismu [případně: původní rok vydání]. NPL, Praha 1966, přel. Alexej Kusák, doslov Růžena Grebeníčková [uvádění překladatele, editora apod. dle potřeby, bude-li tady, není třeba v textu].
  Megill, Alan – McCloskey, Donald: The Rhetoric of History. In: J. S. Nelson – A. Megill – D. N. McCloskey (eds.): The Rhetoric of the Human Sciences. University of Wisconsin Press, Madison 1987, pp. 40–60.
  Mukařovský, Jan: O jazyce básnickém. In týž: Kapitoly z české poetiky I. Svoboda, Praha 1948, s. 78–128.
  Moser, Bedřich: O snech. Brejle 5, 1862a, č. 15 (9. 2.), s. 58.
  je tedy možné, ba vhodné v textu (včetně poznámek pod čarou) citovat zkráceně: (Moser 1862b, s. 174) nebo (Megill – McCloskey 1987, pp. 50–51) – vyjma případy, kdy je z nějakého důvodu užitečné, aby citovaný text zazněl „nezabaleně“. Opakovanou citaci uvádějte v podobě: (tamtéž), případně: (tamtéž, s. 1) – v cizojazyčných textech lze použít lat. výraz ibidem, případně ibid.
  Rubriky OTÁZKA PRO…, KRITICKÉ ROZHLEDY a ÚVOD K PŘEKLADU soupisem PRAM a LIT nedisponují, tudíž v poznámkách pod čarou je třeba citovat poprvé „rozbaleně“ – dle příkladů nahoře, podruhé a dál takto: Moser: Můj proces se smrtí, s. 173 [z časopisu] či
  Bolton (ed.): Nový historismus, s. 287 [z knihy].
 17. rozlišujte pomlčku „ – “ od spojovníku „ - “.
  (a) Pomlčku pište bez mezer na obou stranách v případech: 1960–1972, s. 36–39; s mezerami např. 3. – 4. stol., dále při spojení dvou opozit (např. černý – bílý, nahoru – dolů), v bibliografii mezi názvy dvou měst vydání (Paris – London),
  v bibliografii mezi jmény dvou autorů (Vašíček, Z. – Mayer, F.)
  (b) spojovník při spojení dvou slov s ekvivalentním významem (např. matka-živitelka, nůž-zbraň), a dále v obvyklých případech: bude-li, česko-německý apod.
 18. tečku pište vždy až na konci věty a ukončujte jí i každý bibliografický záznam.
 19. Své rukopisy prosím zasílejte na adresu slovoasmysl@ff.cuni.cz