O časopisu

Časopis pro mezioborová bohemistická studia byl založen v roce 2004. Dvakrát ročně jej vydává Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky. Periodikum usiluje vytvořit prostor pro vědeckou diskusi a konfrontaci různých teoretických koncepcí a metodologických pozic se stálým zřetelem k literárněvědnému bohemistickému kontextu. Spolu s důrazem na publikaci pramenného materiálu, překladů původní české beletrie a světové literární teorie se snaží být pomocníkem při univerzitní výuce české literatury a literární teorie, a to nejenom v rámci českých univerzit, ale zvláště vzhledem k potřebám zahraničních bohemistických univerzitních pracovišť. Tomu odpovídá i složení redakčního kruhu, který se skládá z odborníků z domácích a zahraničních univerzit.

Texty určené pro rubriky Studie a Skici jsou přijímány na základě recenzního řízení, tj. dvojího odborného posouzení.