7

Slovo a Smysl 7

Norma poezie

Padesátá léta jsou v české kultuře, a to nejen oficiálně editované, otevřena důležitou svazovou událostí – plenární schůzí Svazu československých spisovatelů o socialistické poezii, která se konala 22. 1. 1950 v pražském Obecním domě. Hlavní referát měl Ladislav Štoll; knižně byl vydán v roce 1950, opakovaně, pod názvem Třicet let bojů za českou socialistickou poezii. (Podobně časově uzavírá – avšak významově neukončuje – paradigma padesátých let další akce SČSS: celostátní konference, jež se uskutečnila 1. a 2. 3. 1959. I zde pronesl ústřední referát Štoll.

Několik poznámek k Ripellinovu obrazu české poezie

Angelo Maria Ripellino a jeho Magická Praha, to je v současnosti ustálené spojení a také první asociace, která hned vytane na mysli každému, kdo v Itálii – a nejen tam – ví i jen něco málo o české kultuře. Přitom poutavé esejistické vyprávění Magické Prahy není jediným a zřejmě ani největším Ripellinovým příspěvkem k bohemistice: jak známo, předcházely mu mnohé jiné eseje, úvody, portréty a překlady. A ještě jedna kniha.

Miroslav Červenka (5. listopadu 1932–19. listopadu 2005)

Miroslav Červenka – vědec, básník a literární kritik, jeden z nejznamenitějších představitelů tzv. druhé generace české strukturální školy – byl přes čtyřicet let naším kolegou, přítelem a mnoholetým blízkým spolupracovníkem. Poznali jsme ho na začátku šedesátých let, kdy jako zaměstnanec Ústavu pro českou literaturu, ale především jako nejbližší žák Jana Mukařovského, doprovázel tohoto vynikajícího teoretika literatury a umění na návštěvě v Instytutu Badań Literackich PAN (Ústav literární vědy Polské akademie věd).

Otázka pro… lyrika?

Tématem otázky tohoto čísla se stal problém, při jehož formulacích se vystavujeme značnému nebezpečí. Přitom si jej musíme jako učitelé, vykladači a kritici poezie neustále připomínat. Nejde o nic menšího, než o permanentně se vracející otázku, jaký smysl má poezie či snad spíše lyrika, co je to básnické slovo a zejména – kde je místo těch, kteří ji netvoří, ale mluví o ní a k ní? Uvědomujeme si nebezpečí takové otázky, které spočívá v banalitě odpovědí a v omezenosti nebo naopak v bezbřehé šíři představ o poezii a její reflexi.

... lyrika?

Lyrik a kritik – na pythagorejské desce protiv?

Úvodní text „Otázky“ sestává z vlastní otázky po smyslu a z několika téměř apodiktických tvrzení. Nevydám se tedy už od počátku svou vlastní cestou, ale budu následovat navrženou strategii; její reflexe nás snad sama obrátí určitým směrem.

... lyrika?

Vážení,
To jsou těžké věci; navíc nejsem „dvojdomá“ ve smyslu, který uvádíte. Píšu poezii (doufám), ale nikoli o ní; nikdy jsem to nedělala.

Nejde to totiž. Mohu uvažovat a psát o výtvarném projevu (což dělávám) a zároveň jej provozovat (což dělám taky), to si neprotiřečí, není to protimluv: mluvím či píšu o viditelném, ne o vysloveném, tedy slyšitelném.

Tzv. existenciálně modelované mudrování o poezii mě popuzuje stejně jako tzv. všednodenní či tzv. spirituální, rurální, nadreální anebo jiné; není to reelní podnik.

Bojím se, že Bonnefoy je hlupák.

... lyrika?

Poezie je mystérium – a už to lze považovat za dostatečný důvod, abychom se jí věnovali, protože jeden z největších malérů převládající kulturní orientace je zapomnění mystéria. Poezie je tajemná, podobně jako život a smrt nebo poslání člověka na zemi. Domýšlivé i nedomyšlené odpovědi zabily cit pro tajemství a schopnost žasnout, odvahu nevědět i ochotu se ptát. Poté, co moderní doba „zodpověděla“ všechny velké otázky, začala velká témata ztrácet smysl. Otázka po smyslu poezie souvisí s otázkou, co je lidská řeč: i ona je tajemstvím, ale ne pro každého.

Usedlost jazyka, těkání hlasu

Petr Koťátko patří k nejvýznamnějším představitelům analytické filozofie jazyka v Čechách, a nakolik lze soudit z citací a bibliografických odkazů, již jeho předchozí kniha Význam a komunikace (Praha 1998) pronikla mezi literárními vědci do širšího povědomí. Lze očekávat, že totéž bude ještě více platit o nově vydané monografii Interpretace a subjektivita, jejíž závěrečná část je výslovně věnována interpretaci literárního díla, a nabízí se tedy literárním vědcům nejen pro studium, ale i pro výuku.

Český verš z boží perspektivy

Psát recenzi na knihu, která byla diktována do posledních dnů autorova života (posmrtně vyšla zásluhou Květy Sgallové a Jiřího Holého), a přesto zůstala bohužel pouze torzem, není jednoduché. Recenzentovu pozici navíc ztěžuje předmluva, nesmírně silný a obdivuhodný text, který Miroslav Červenka psal s vědomím blížícího se konce. Není v mých silách si tyto skutečnosti odmyslet, stejně tak jako není možné předstírat, že jsme se s Červenkovým odchodem už dokázali vyrovnat.

Stránky