9-10

Slovo a Smysl 9-10

Úvodník

Tematickým jádrem předkládaného dvojčísla Slova a smyslu se stal problém příběhu, vyprávění a naratologie jako jejich odborného zastřešení. Naratologie se již řadu let profiluje v odborné debatě jako produktivní směr, který přinesl celou škálu nových metodologických perspektiv a podnětů. Nicméně – málokterá literárněvědná disciplína dokázala v poměrně krátké době samu sebe spoutat do bezmála nepřehledného množství paralelních konceptů, subsystémů a metodologických variant.

Editorial

The problem of plot and narration, and of narratology as their overarching scholarly category, has become the thematic core of this double issue of Word and Sense. Narratology has come to the fore in the scholarly debate over the last few years, proving to be a productive school of thought that brings to bear an entire range of new methodological perspectives and stimuli. Nonetheless, no literary discipline has managed to embed itself in the almost incomprehensible multitude of parallel concepts, subsystems and methodological variants in such a short space of time.

Rétorická instrumentace v Komenského vzdělavatelském románu duše Labyrint světa a ráj srdce

(1) Jan Amos Komenský předeslal svým univerzálním návrhům (Pansophia nebo Orbis Pictus),_1 vycházejícím z tradice tvoření systémů, jejichž cílem je úplný popis a vyobrazení obsahu světa prostřednictvím ikonu, abecedy, lexikonu a gramatiky, roku 1623 česky psaný literární text Labyrint světa a ráj srdce,_2 který, jak se zdá, anticipuje ozvláštnění takových totálních inventářů a nerozporuplných klasifikací.

Copying the Soviet Imperial Narratives: Tito’s “third path” – a Neo-Avant-Garde of Marxism

After Versailles, the territories between the former Habsburg and Ottoman Empire were called, “intermediate Europe” (Zwischeneuropa). After World War I, new national states emerged here. It is here that after Word War II, the Soviet and the American zone of influence confronted one another. On the Balkans, and only for a short post-war moment, an uncertain equilibrium of both empires produced a vacuum of power at their outer frontiers. The Yugoslav Partisan leader Josip Broz Tito seized the opportunity to build up new federations, not only the Federative Communist Republic of Yugoslavia.

Exotismus a intertextovost

Zabývat se problematikou vztahu exotismu a intertextovosti je obtížné především proto, že oba pojmy nemají v oblasti literární teorie ani jednotný výklad, ani nejsou přesně vymezené.

Únik ze zajetí smyslu. Pár poznámek k subverzivní síle literatury

Kdokoliv by se pokoušel hledat v tomto vyprávění důvod, proč bylo sepsáno,
bude stíhán.
Kdokoliv by se pokoušel hledat v něm mravní poučení,
bude vypovězen.
Kdokoliv by v něm hledal zápletku,
bude zastřelen.

(Mark Twain, Dobrodružství Huckleberryho Finna)

Pravda jedné ze záhad umění a svědectví síly jeho logičnosti tkví v tom,
že každá radikální důslednost, i ta, která se nazývá absurdní,
končí v něčem, co je podobné smyslu.

(Theodor W. Adorno, Estetická teorie)

Stránky