9-10

Slovo a Smysl 9-10

Fučíkova poslední bitva

Čas není svobodný, je otrokem mytického konce.
(Frank Kermode, Smysl konců)

Návštěva v Rudově bytě: Mytologizace prostoru v československém socialistickém realismu

Oficiální kultura padesátých let 20. století je doslova posedlá tvorbou modelových prostorů, které jsou využity v rozšířeném narativním schématu očištění a přetvoření. Vyplývá to už z povahy socialistického realismu jako doktríny – jeho teoretické vymezení je samo o sobě uchopitelné jako nejistý a nejasně ohraničený prostor, který sám sebe definuje kolonizací a likvidací těch prostorů, jež nevyhovují jeho vágním kritériím. Zdá se, že oddělit prostor „přátelský“ od prostoru „nepřátelského“ lze jen co nejjednoznačnější signifikací a zveličením jeho rysů „přijatelnosti“/„nepřijatelnosti“.

Šelest jazyka

Slovo je nezvratné, takový je jeho osud. Co bylo řečeno, nedá se vzít zpět, leda rozšířit: opravovat zde podivně znamená přidávat. Když mluvím, nikdy nemohu mazat, škrtat, rušit; vše, co mohu učinit, je říci „ruším, škrtám, opravuji“, zkrátka zase pouze mluvit. Toto zvláštní zrušení dodatkem budu nazývat „brebentěním“.

I. M. J.

Verše Ivana Martina Jirouse z let 1981–1985, tvořící sbírku Magorovy labutí písně, z níž pocházejí i texty zde otištěné, byly psány během autorova nejdelšího uvěznění a dnes již není sporu, že patří nejen k tomu nejlepšímu z Jirousova literárního díla, ale též k vrcholům české poezie posledních desetiletí. Jirous-básník si získal věhlas o dost později než Jirous – spiritus agens české undergroundové kultury a „umělecký vedoucí“ rockové skupiny Plastic People of the Universe.

Poems

Ivan Martin Jirous’s poetry of 1981–1985, which first appeared in the collection Magor’s Swansongs_1 and includes the poems published here, was written during the poet’s longest period of imprisonment, and there is no question today that it represents the apex not only of Jirous’s literary oeuvre, but also of recent Czech poetry. Jirous gained fame as a poet later than he had as the spiritus agens of Czech underground culture and the “artistic leader” of the rock group Plastic People of the Universe.

Bibliografie příspěvků časopisu Slovo a smysl č. 1–10 / Bibliography WS 1-10

Bibliografie příspěvků časopisu Slovo a smysl/Word and Sense v číslech 1–10.

ÚVODNÍK_EDITORIAL

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 1, 2004, č. 1, s. 15–17.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 1, 2004, č. 2, s. 15–18.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 2, 2004, č. 3, s. 15–17.

Jmenný rejstřík časopisu Slovo a smysl č. 1–10 / Index of Authors WS 1-10

Jmenný rejstřík autorů, překladatelů a editorů
(Číslovka u konkrétního jména autora označuje číslo svazku, který obsahuje jeho text/y).

Stránky