Bibliografie příspěvků časopisu Slovo a smysl č. 1–10 / Bibliography WS 1-10

Bibliografie příspěvků časopisu Slovo a smysl/Word and Sense v číslech 1–10.

ÚVODNÍK_EDITORIAL

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 1, 2004, č. 1, s. 15–17.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 1, 2004, č. 2, s. 15–18.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 2, 2004, č. 3, s. 15–17.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 2, 2005, č. 4, s. 15–22.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 3, 2006, č. 5, s. 15–20. Transl. by Kirsten Lodge.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 3, 2006, č. 6, s. 15–20. Transl. by Neil Bermel.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 4, 2007, č. 7, s. 13–20. Transl. by Neil Bermel.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 13–18. Transl. by Neil Bermel.

Šlédrová, Jasna–Vaňková, Irena–Wiendl, Jan: Úvodník [Editorial]. SS 4, 2007, č. 8, s. 13–22. Transl. by Kirsten Lodge.

STUDIE A SKICI_STUDIES AND SKETCHES

A. Temná (= Libuše Heczková): Dvě otázky F. X. Šaldy (přípisky na okraj) [Two Questions of F. X. Šalda’s (Notes in the Margin)]. SS 1, 2004, č. 2, s. 136–142.

Bartlová, Milena: Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou [The Medieval Image between the Icon and Virtual Reality]. SS 3, 2006, č. 5, s. 78–87.

Bauer, Michal: Norma poezie [The norm of poetry]. SS 4, 2007, č. 7, s. 139–162.

Bílek, Petr A.: Diskurzivní prostor popkultury aneb Proč by Otokar Březina neměl přejet krtečka [The discursive space of pop culture, or Why Otokar Březina should not run over a little mole]. SS 3, 2006, č. 6, s. 23–49.

Binarová, Moe: Exotismus a intertextovost [Exoticism and Intertextuality]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 183–192.

Brown, Gareth: Ladislav Klíma and the Klímaesque in the Czech Underground [Ladislav Klíma and the Klímaesque in the Czech Underground]. SS 3, 2006, č. 6, s. 227–240.

Bugge, Peter: Naked Masks: Arthur Breisky or How To Be a Czech Dekadent. SS 2, 2005, č. 3, s. 135–148; doplněná a revidovaná verze: SS 3, 2006, č. 5, s. 257–275.

Cosentino, Annalisa: Několik poznámek k Ripellinovu obrazu české poezie [Several notes on Ripellino’s image of Czech poetry]. SS 4, 2007, č. 7, s. 163–181. Přel. Helena Giordanová.

Cvrček, Václav: Meze správnosti – klasifikace jazykových „chyb“ [The limits of correctness Classification of linguistic “mistakes”]. SS 3, 2006, č. 6, s. 241–259.

Danaher, David S.: Framing Václav Havel. SS 4, 2007, č. 8, s. 25–47.

Doubek, Vratislav: Zadlužený radikál Václav Klofáč [Indebted Radical Václav Klofáč]. SS 1, 2004, č. 2, s. 23–32.

El-Dunia, Zita: Poznání v povídce Jana Kameníka Popelčin odkaz [Knowledge in Jan Kameník’s Short Story “Cinderella’s Refusal”]. SS 4, 2007, č. 8, s. 155–165.

Fabiánova, Jeanette: „Ruku v ruce s básnictvím.“ Roman Jakobson a Umělecký svaz Devětsil [“Hand in Hand with Poetry”: Roman Jakobson and the Devětsil Artists’ Collective]. SS 2, 2005, č. 4, s. 74–95.

Filipowicz, Marcin: Povídka Terezy Novákové Na Faře – vyprávění o ztracené genealogii [Tereza Nováková’s story In the Parish – an account of lost genealogy]. SS 2, 2005, č. 3, s. 156–164.

Fulka, Josef: Autobiografický text a práce truchlení: melancholie u Bartha a Althussera [The Autobiographical Text and the Labour of Lamentation: Melancholy in Barthes and Althusser]. SS 2, 2005, č. 4, s. 145–160.

Gawliński, Stanislaw: Henryk Grynberg – Questions identity. SS 3, 2006, č. 6, s. 125–141.

Glanc, Tomáš: Smí se pochybovat o sémiotice? [Whither Semiotics?]. SS 1, 2004, č. 1, s. 91–99.

Grmolenská, Martina: Ars aplicatio rationis rectae. Komunikační kanály vrcholně středověkého umění [Ars aplicatio rationis rectae. The Communication Channels of High Medieval Art]. SS 3, 2006, č. 5, s. 88–99.

Hanáková, Petra: Filmový divák jako dědic renesančního pozorovatele? Rozpory perspektivního ukotvení teorie filmového pohledu [The Film Spectator as the Heir of the . Renaissance Viewer: Impasses of the “Perspective Grounding” of Film Spectatorship]. SS 3, 2006, č. 5, s. 159–178.

Homoláč, Jiří: Politická korektnost z hlediska analýzy diskurzu [Politicial Correctness from the Point of View of Discourse Analysis]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 161–182.

Hošna, Jiří: Český středověk očima literátů [The Czech Middle Ages trough the Eyes of Writers]. SS 3, 2006, č. 5, s. 68–77.

Charypar, Michal: Dvakrát k problematice autorství u Karla Sabiny [Twice About Karel Sabina’s Authorship]. SS 1, 2004, č. 1, s. 112–123.

Janda, Laura A.: From Cognitive Linguistics to Cultural Linquistics. SS 4, 2007, č. 8, s. 48–68.

Jankovič, Milan: Švejk „Auf jedem Schritt am Ziel seines Lebens“. SS 2, 2005, č. 3, s. 21–32.

Jankovič, Milan: Sládkovy písně o posledních věcech člověka [Sládek’s Songs of Man’s Last Things]. SS 2, 2005, č. 4, s. 208–219.

Jiráček, Pavel: Horizontální a vertikální transcendence subjektivity v lyrice [The Horizontal and Vertical Transcendence of Subjectivity in Lyrical Poetry]. SS 4, 2007, č. 8, s. 113–148.

Jirsa, Tomáš: Únik ze zajetí smyslu. Několik poznámek o subverzivní síle literatury. [An Escape from the Captivity of Sense. Some Notes on the Subversive Power of Literature]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 193–205.

Jonssonová, Pavla: Milionová boxerka básnického ringu: Anne Waldman a ženská performanční poezie [The millionth woman boxer in the poetic ring: Anne Walkman and female performance poetry]. SS 4, 2007, č. 7, s. 67–78.

Juhre, Eike: Böhmische Adelsreisen im späten Mittelalter – ein Quellenund Literaturbericht [Bohemian Aristocratic Travel in the Later Middle Ages. A Research Report]. SS 3, 2006, č. 5, s. 109–135.

Kabátová, Tereza: Imaginativní a náboženské. Reynkova Setba samot jeden z konceptů imaginativní semiózy v lyrice třicátých let 20. století [The Literary and the Religious: Reynek’s Sowing Solitudes as One Conception of Literary Semiosis in the Lyricism of the 1930s]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 223–242.

Kalivodová, Eva: Feministický život Platonova textu Timaios [The feminist life of Plato’s Timaios]. SS 4, 2007, č. 7, s. 79–96.

Klimeš, Ondřej: Krádež, kutilství, hysterie. Josef Vondruška aneb Mýtus o počátku českého literárního punku [Theft, home improvements and hysteria: Josef Vondruška, or the creation Myth of Czech literary punk]. SS 4, 2007, č. 7, s. 35–55.

Klimeš, Ondřej: Narativita protézy [The Narrativity of Prosthesis]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 206–222.

Komenda, Petr: Halasovy tvůrčí postupy po roce 1935 [Halas’s creative methods after 1935]. SS 4, 2007, č. 7, s. 123–138.

Kostrbová, Lucie: Macharův Vrchlický. K povaze jednoho básnického vztahu [Machar’s Vrchlický: On the charakter of one poetic relationship]. SS 4, 2007, č. 7, s. 113–122.

Kouba, Karel–Schmarc, Vítek: „Tank míru“. Traktor jako popkulturní emblém československého socialistického realismu [“The peace tank”: The tractor as a pop-culture emblem of Czechoslovak socialist realism]. SS 3, 2006, č. 6, s. 110–124.

Lachmann, Renate: Rétorická instrumentace v Komenského vzdělavatelském románu duše Labyrint světa a ráj duše [Rhetorical Instruments in Komenský’s Spiritual-Formative Novel The Labyrinth of the World and the Paradise of the Soul]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 27–47. Přel. Josef Vojvodík.

Langerová, Marie: Patera a Lenin: K ideologickým vzorcům Neviditelné Moskvy [Patera and Lenin: On the Ideological Patterns of Invisible Moscow]. SS 2, 2005, č. 4, s. 161–170.

Langerová, Marie: Oneiros a snář [Oneiros and the Dream Book]. SS 3, 2006, č. 5, s. 136–158.

Lehár, Jan: Nerudova Balada o duši Karla Borovského a její lidová předloha [Neruda’s “Ballad on the Soul” of Karel Borovský and its Folk Model]. SS 1, 2004, č. 1, s. 52–65.

Lodge, Kirsten: The Mythopoetics of May: Mácha’s Faded Amaranth. SS 4, 2007, č. 7, s. 23–34.

Málek, Petr: Alegorie marnosti. K dílu Richarda Weinera [Allegory of Futility. Marginalia on the Work of R. Weiner]. SS 1, 2004, č. 2, s. 33–69.

Málek, Petr: Benjaminův vypravěč. Skica ke smrti (ve) vyprávění (a psaní) v čase moderny [Benjamin’s Narrator: A Sketch on Death in Narration/ the Death of Narration (and Writing) in the Days of the Moderne]. SS 2, 2005, č. 4, s. 27–73.

Málek, Petr: Alegorie moderny: pasáže módy. K několika motivům Benjaminova Baudelaira. [Allegory of the moderně: fashion arcades. On several motifs of Benjamin’s Baudelaire]. SS 3, 2006, č. 6, s. 163–196.

Málek, Petr: Melancholie andělů: Poetika mezi alegorií pádu a utopií záchrany. Konceptualizace jazyka v literatuře středoevropské moderny [The Angels’ Melancholy: Poetics Between the Allegory of the Fall and the Utopia of Salvation. Conceptualising Language in the Literature of the Central European Moderne]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 48–118.

Mathauser, Zdeněk: Básníci a fotbalisté: vymění si dresy? [Poets and footballers: Will they swap uniforms?]. SS 3, 2006, č. 6, s. 50–70.

Merhaut, Luboš: Periodika a polemika: aktualita a paměť (nad spory o Hálka) [Periodicals and Polemics: Current Events and Memory (the Disputes over Hálek)]. SS 1, 2004, č. 2, s. 70–90.

Mravcová, Marie: Několik detailizovaných pohledů do poetické dílny Virginie Woolfové [Several detailed looks at Virginia Woolf’s poetic workshop]. SS 4, 2007, č. 7, s. 97–112.

Mravcová, Marie: Ritualita v nefikčních a fikčních narativech Jarmily Glazarové [Rituality in Non-fictive and Fictive Narratives of Jarmila Glazarová]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 243–259.

Musilová, Martina: Jak se do lesa volá... Sebeoslovení v kontextu dialogického jednání [How to Call into the Forest... Speaking with Oneself in the Context of Dialogic Interaction]. SS 4, 2007, č. 8, s. 176–182.

Pachmanová, Martina–Heczková, Libuše: Zdenka Košáková – architektka a literátka [Zdenka Košáková – Architect and Writer]. SS 2, 2005, č. 3, s. 149–155.

Penkalová, Lenka: Případ Ma-Fa [The Ma-Fa Case]. SS 2, 2005, č. 3, s. 165–173 (k textu připojen článek Ma-Fa: Otcové a kočárky).

Pokorný, Martin: Odysseia pozornosti: Meir Sternberg a afektivita vyprávění [An Odyssey of Attention: Meir Sternberg and the Affectivity of Narration]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 119–147.

Pulkrábek, Jan: Můj milý je běloskvoucí ičer vený. K literárním předlohám Života svaté Kateřiny [My Beloved is Brilliantly White and Red. On the Literary Models of the Life of St. Catherine]. SS 3, 2006, č. 5, s. 100–108.

Pynsent, Robert B.: Neplodní „Staří mládenci“ jako výplod feministické ideologie Boženy Vikové Kunětické [Sterile “Bachelors” as the Offspring of Božena Viková Kuněticka’s Feminist Ideology]. SS 1, 2004, č. 1, s. 66–88.

Samek, Daniel: Vyprávění jako ochrana (Na příkladu tradic indoevropských, se zvláštním zřetelem ke gaelské tradici starého Irska) [Storytelling as a Protection (Using examples of Indo-European traditions with a particular focus on Gaelic tradition of an ancient Ireland.)]. SS 2, 2005, č. 3, s. 88–131.

Sedláček, Jakub: Zbyněk Havlíček – podoby surrealistické metafory [Zbyněk Havlíček – Forms of Surrealist Metaphor]. SS 1, 2004, č. 2, s. 91–103.

Shore, Marci: When God Died. “Symptoms” of the East European Avant-Garde (and of Slavoj Žižek). SS 2, 2005, č. 4, s. 96–115.

Simonek, Stefan: Der Wiener Stadttext um 1900 aus Sicht der tschechischen und osterreichischen Literatur (Am Beispiel von Josef Svatopluk Machar und Hugo von Hofmannsthal) [The Vienna urban text in 1900 through the eyes of Czech and Austrian literature: The example of Josef Svatopluk Machar and Hugo von Hofmannsthal]. SS 3, 2006, č. 6, s. 197–217.

Sokol, Elena: Vaculík & Procházková: Czech sexual poetics or polemics? SS 2, 2005, č. 3, s. 197–210.

Stehlíková, Eva: Z listáře Julia Zeyera [From the Correspondence of Julius Zeyer]. SS 1, 2004, č. 2, s. 104–108.

Stella, Francesco: Společenská bezvýznamnost a samogenerující kánony. Od 20. století k nové italské poezii [Social insignificance and self-generating canons. From the 20th century to a new Italian poetry]. SS 4, 2007, č. 7, s. 56– 66. Přel. Helena Giordanová.

Šlerka, Josef: Karel Čapek – pragmatista a ironik [Karel Čapek – Pragmaticist and Ironist]. SS 1, 2004, č. l, s. 124–139.

Šmahelová Hana: Prag in der tschechischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts [Prague in the Czech Literature of the 19th and 20th Century]. SS 1, 2004, č. 1, s. 152–167.

Šmahelová, Hana: Prolegomena k paradigmatické koncepci dějin literatury (úvaha nad podněty nejen kuhnovskými) [Prolegomena to a Paradigmatic Conception of Literary History (A Reflection on the Ideas of T. S. Kuhn], SS 1, 2004, č. 2, s. 109–125.

Šmahelová, Hana: Adalbert Stifter a dějiny literatury [Adalbert Stifter and the History of Literature]. SS 2, 2005, č. 4, s. 199–207.

Špirit, Michael: Poušť, styl a dějinné vědomí [Desert, Writing and Historical Knowledge]. SS 1, 2004, č. 2, s. 126–135.

Štěpánová, Irena: „Cizí žena“. Paradoxy rané emancipace v díle Honoráty Zapové [“A foreign woman”: The paradoxes of early emancipation in the work of Honorata Zapová]. SS 3, 2006, č. 6, s. 218–226.

Švarcová, Zdeňka: Logic and Emotion in Japanese Culture. Chikamatsu Monzaemon: The Love Suicide at Double-Ringed Well. SS 4, 2007, č. 8, s. 166–175.

Topinka, Miloslav: Tělesnost u K. H. Máchy [Physicality in K. H. Mácha’s Poetry]. SS 4, 2007, č. 8, s. 151–154.

Topor, Michal: Cestou Luisy Zikové [An Attempt at Luisa Zikova]. SS 2, 2005, č. 3, s. 177–196.

Trunečka, Michal: ...pro prózu je nejpodstatnější hra fotbal... K sportovním motivům v textech Bohumila Hrabala [...For prose, football is the most important game... On sport as a motif in the texts of Bohumil Hrabal]. SS 3, 2006, č. 6, s. 71–109.

Underhill, James W.: “Having” Sex and “Making” Love. Methaporic patterning in representations of the sexual act in Czech, French and English. SS 4, 2007, č. 8, s. 84–112.

Vaněk, Václav: Strom v Erbenově Kytici [The Tree in Erben’s Bouquet]. SS 2, 2005, č. 4, s. 171–198.

Vaněk, Václav: „Obraz tak krásně strašlivý…“ Snění, spánek a smrt v historických prózách V. K. Klicpery [“Such a Beautifully Frightening Picture…”: Reverie, Sleep and Death in the Historical Prose of V. K. Klicpera]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 259–280.

Vidmanová, Anežka: Staročeské pokusy o hexametr a pentametr [Old Czech Attempts at Hexameter and Pentameter]. SS 1, 2004, č. 1, s. 21–51.

Vidmanová, Anežka: Nad pařížskými zlomky latinského Dalimila [On the Parisian Framgments of the Latin Dalimil]. SS 3, 2006, č. 5, s. 25–67.

Vojtěch, Daniel: K podmínkám kontinuity. Rekapitulace [On the Conditions of Kontinuity. A Recapitulation]. SS 1, 2004, č. 2, s. 143–153.

Vojtěch, Daniel: Ještě jednou k otázce „podstatné duchové proměny doby“ v čase rozpadu včerejšího světa. Příspěvek k tématu střední Evropy z hlediska dějin české literatury čili O kontextu. [Once more on the issue of “the fundamental spiritual changes of an era” when yesterday’s world collapsed. A contribution to the subject of central Europe from the viewpoint of Czech literary history, or On Context.]. SS 3, 2006, č. 6, s. 142–162.

Vojvodík, Josef: Jak rozumět rozumění? [How to Understand Understanding?]. SS 1, 2004, č. 1, s. 100–111.

Vojvodík, Josef: „Huomo raro et singhulare“: Tvář – individualita – identita. Raffaelův Bindo Altoviti a jeho kopie v obrazové sbírce bruntálského zámku (příspěvek k hermeneutice portrétu) [“Huomo raro et singhulare”: Face–Individuality–Identity. Raphael’s Bindo Altoviti and its Copies in the Picture Collection of the Bruntál Castle. (A written contribution to the hermeneutics of portrayal)]. SS 2, 2005, č. 3, s. 33–87.

Vojvodík, Josef: Děsivý stav materie a nevolnost (ze) substance. Barthova „četba“ Arcimbolda [The Appalling State of Matter and a Malaise of/from Substance: Barthes’s “Reading” of Archimbold]. SS 2, 2005, č. 4, s. 116–144.

Wiendl, Jan: Báseň a strategie. “Expresionismus” a česká avantgarda 20. let [Poetry and Strategy. “Expressionism” and Czech Avant-garde of the 1920s]. SS 1, 2004, č. 1, s. 140–151.

Wiendl, Jan: Barbaři a apoštolové. Črty k otázce tendenčnosti a neporozumění v české literatuře počátku 20. let 20. století [Barbarians and Apostles. Notes on Tendentiousness ans Misunderstanding in Czech Literature in the early 1920s]. SS 1, 2004, č. 2, s. 154–175.

Wierzbicka, Anna: “Happines” in cross-linquistics & cross-cultural Perspective. SS 4, 2007, č. 8, s. 69–83.

Zimmermann, Tanja: Copying the Soviet Imperial Narratives: Tito’s “third path” – a Neo-Avant-Garde of Marxism. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 148–158.

Zumr, Josef: Masarykovy filozofické zdroje [The Sources of Masaryk’s Philosophy]. SS 1, 2004, č. 2, s. 176–181.

RETROSPEKTIVA_RETROSPECTIVE

Barteček, Ivo: Prof. Eduard Petrů. SS 3, 2006, č. 5, s. 181–184.

Bílek, Petr A.: Miroslav Procházka, vysoký rozkročený muž s dýmkou... [Miroslav Procházka: A tall man, legs akimbo, with a pipe...]. SS 3, 2006, č. 6, s. 263–264.

Brabec, Jiří: Dlouholetí přátelé [Friends for Many Years]. SS 1, 2004, č. 2, s. 193–197.

Brušák, Karel: Masaryk and Belles-Letters. SS 2, 2005, č. 3, s. 216–226.

Buzková, Pavla: Mateřství podle Belliniho [Motherhood According to Bellini]. SS 1, 2004, č. l, s. 171–174.

Červenka, Miroslav: Pětistopý jamb v 19. století [Iambic pentameter in the 19th century]. SS 4, 2007, č. 7, s. 190–227.

Effenberger, Vratislav: Vydat se na cestu [Fare forth]. SS 1, 2004, č. 2, s. 191–192.

Heczková, Libuše: Světla Mathauserová – vědecká imaginace, láska k Puškinovi a starost o druhé [Světla Mathauserová – Scholarly Imagination, Love for Pushkin and Concern for Others]. SS 3, 2006, č. 5, s. 199–200.

Justl, Vladimír: Jan Lehár v čase ODEONU [Jan Lehár at the time of ODEON]. SS 2, 2005, č. 4, s. 226–227.

Kalivoda, Robert: Tragická dialektika básníkova osudu [Tragic Dialectis of Poet’s Destiny]. SS 1, 2004, č. 2, s. 185–190.

Lehár, Jan: Co dal Roman Jakobson české medievistice [What Roman Jakobson Brought to Czech Medieval Studies]. SS 2, 2005, č. 4, s. 231–240.

Mathauserová, Světla: O Vasiliji Zlatovlasém, kralevici české země [On Vasilij Zlatovlasý, Prince of the Czech Lands]. SS 3, 2006, č. 5, s. 201–215.

Opelík, Jiří: Jan Lehár†. SS 2, 2005, č. 4, s. 223–225.

Petrů, Eduard: The First Czech Exile. SS 3, 2006, č. 5, s. 185–194.

Procházka, Miroslav: On the Nature of Dramatic Text. SS 3, 2006, č. 6, s. 265–287.

Pszczolowska, Lucylla: Miroslav Červenka (5. listopadu 1932 –19. listopadu 2005) [Miroslav Červenka (5 November 1932–19 November 2005)]. SS 4, 2007, č. 7, s. 185–189. Přel. Veronika Forková.

Pynsent, Robert B.: Karel Brušák. SS 2, 2005, č. 3, s. 213–215.

–sse– (= Libuše Heczková): Krize ženskosti. Nad dílem Pavly Bůžkové [Crisis of Womanhood. Reflections Upon the Work of Pavla Buzková]. SS 1, 2004, č. 1, s. 175–182.

Svatoň, Vladimír: Medievistika jako aktuální dílo [Medieval Studies as a Contemporary Practice]. SS 3, 2006, č. 5, s. 195–198.

Šlédrová, Jasňa: Miluše Sedlákovᆠ2003: Vzpomínka na první českou kognitivní psycholožku [Miluše Sedlákovᆠ2003: Memories of the First Czech Cognitive Psychologist]. SS 4, 2007, č. 8, s. 185–198.

Vojtěch, Daniel: Po roce... [One Year On...]. SS 2, 2005, č. 4, s. 228–230.

OTÁZKA PRO..._QUESTION FOR...

Beke, Márton. SS 2, 2005, č. 3, s. 231–232.

Bílek, Petr A. SS 2, 2005, č. 3, s. 233–235.

Biti, Vladimír. SS 1, 2004, č. 2, s. 202–203.

Cosentino, Annalisa. SS 2, 2005, č. 3, s. 236.

Červenka, Miroslav. SS 2, 2005, č. 3, s. 237–242.

Čunderle, Michal. SS 4, 2007, č. 8, s. 213–215.

Čunderle, Michal: Bubela. SS 4, 2007, č. 8, s. 216–219.

De Fanti, Silvano. SS 1, 2004, č. 2, s. 204.

Fischerová, Sylva: Lyrik a kritik – na pythagorejské desce protiv? [The Lyric and Critic – on the Pythagorean Table of Opposites]. SS 4, 2007, č. 7, s. 233–237.

Frank, Manfred. SS 2, 2005, č. 3, s. 243–244.

Glanc, Tomáš: Strukturalismy [On Structuralism]. SS 2, 2005, č. 3, s. 245–247.

Glowiński, Michal: Několik slov o strukturalismu [A few of words about the Structuralism]. SS 2, 2005, č. 3, s. 248–252.

Haman, Aleš. SS 2, 2005, č. 3, s. 253–256.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Otázka pro... lyrika? [Question for... Lyrics?]. SS 4, 2007, č. 7, s. 231–232.

Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan: Otázka pro... ještě avantgarda? [Question for... the still-Avant-garde?]. SS 2, 2005, č. 4, s. 243.

Holý, Jiří. SS 2, 2005, č. 3, s. 257–259.

Hošna, Jiří: Nutnost starší české literatury [The Necessity of Old Czech Literature]. SS 3, 2006, č. 5, s. 221–222.

Inman, Stuart: Surrealism and the Idea of the Avant-garde. SS 2, 2005, č. 4, s. 251–253.

Jankovič, Milan. SS 2, 2005, č. 3, s. 260–261.

Jiroušková, Lenka. SS 3, 2006, č. 5, s. 223–228.

Jirsa, Jaroslav. SS 2, 2005, č. 3, s. 262–264.

Kolár, Jaroslav. SS 2, 2005, č. 3, s. 265–266.

Kolár, Jaroslav: Poznámky ke vztahu mezi tzv. starou a novodobou literaturou [Notes on the Relation between So-Called Old and Modern Literature]. SS 3, 2006, č. 5, s. 229–231.

Kubínová, Marie. SS 2, 2005, č. 3, s. 267–269.

Lehár, Jan. SS 1, 2004, č. 2, s. 205–206.

Lem, Stanislaw. SS 2, 2005, č. 3, s. 270.

Macurová, Alena. SS 2, 2005, č. 3, s. 271–273.

Machovec, Martin: Odpověď Martina Machovce [Martin Machovec’s answer]. SS 3, 2006, č. 6, s. 292–296.

Malura, Jan: Odpověď jako polemika a návrh alternativních otázek [The Response as a Polemic and a Proposal of Alternative Questions]. SS 3, 2006, č. 5, s. 232–236.

Mathauser, Zdeněk. SS 2, 2005, č. 3, s. 274–277.

Margolin, Uri. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 283–294.

Merhaut, Luboš. SS 1, 2004, č. 2, s. 207–209.

Meyer, Holt. SS 1, 2004, č. 2, s. 210–214.

Meyer, Holt. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 295–302.

Nádvorníková, Alena. SS 2, 2005, č. 4, s. 245–246.

Nádvorníková, Alena. SS 4, 2007, č. 7, s. 238.

Nechutová, Jana. SS 3, 2006, č. 5, s. 237–239.

Newerkla, Stefan Michael. SS 3, 2006, č. 5, s. 240–244.

Pachmanová, Martina. SS 2, 2005, č. 4, s. 249–250.

Papoušek, Vladimír. SS 2, 2005, č. 3, s. 278–280.

Pešat, Zdeněk. SS 2, 2005, č. 3, s. 281–282.

Petříček, Miroslav. SS 1, 2004, č. 1, s. 187.

Red. (= Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan): Otázka pro... starší literatura? [Question for... Old Literature?]. SS 3, 2006, č. 5, s. 219–220.

Redakce (= Heczková, Libuše–Vojvodík, Josef–Wiendl, Jan): Otázka pro... [Question for...]. SS 3, 2006, č. 6, s. 291.

Richterová, Sylvie. SS 1, 2004, č. 1, s. 185–186.

Richterová, Sylvie. SS 4, 2007, č. 7, s. 239–242.

Rychterová, Pavlína. SS 3, 2006, č. 5, s. 245–249.

Schmid, Herta. SS 2, 2005, č. 3, s. 283–286.

Schmid, Wolf. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 303–304.

Smirnov, Igor. SS 1, 2004, č. 2, s. 215–218.

Spunar, Pavel. SS 3, 2006, č. 5, s. 250.

Svatoň, Vladimír. SS 2, 2005, č. 3, s. 287–290.

Šmahel, František. SS 3, 2006, č. 5, s. 251–253

Šmahelová, Hana. SS 2, 2005, č. 3, s. 291–294.

Tureček, Dalibor. SS 1, 2004, č. 2, s. 219–221.

Vidmanová, Anežka. SS 3, 2006, č. 5, s. 254–256.

Vojtěch, Daniel. SS 1, 2004, č. 2, s. 222–225.

Volek, Emil. SS 2, 2005, č. 3, s. 295–297.

Vyskočil, Ivan. SS 4, 2007, č. 8, s. 201–213.

Wutsdorff, Irina. SS 2, 2005, č. 4, s. 254–255.

Zajac, Peter. SS 2, 2005, č. 3, s. 298–300.

Zuska, Vlastimil: Nostalgie po historické avantgardě a řádu z chaosu [Nostalgia for the Historical Avant-Garde and for Order from Chaos]. SS 2, 2005, č. 4, s. 247–248.

KRITICKÉ ROZHLEDY A GLOSY_CRITICAL VIEWS AND GLOSSES

Armand, Louis: Theory, or the Technics of the Unthought. SS 4, 2007, č. 8, s. 223–243.

Bauer, Michal: Hry severských autorů inscenované v Národním divadle v letech 1881–1923 [The Plays of Nordic Authors Staged at the National Theatre in 1881–1923]. SS 4, 2007, č. 7, s. 322–328.

Bauer, Michal: Re-prezentace „národního hrdiny“: Obraz Julia Fučíka v české literární vědě na počátku 50. let (se zaměřením na fučíkovskou konferenci 10. 9. 1953) [Re-presentation of the “National Hero”: The Image of Julius Fučík in Czech Literary Scholarship at the Beginning of the 1950s (Focusing on the Fučík Conference of 10 September 1953)]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 334–345.

Bednaříková, Hana: Mytologicko-poetický svět Otokara Březiny [The Mythical- Poetic World of Otokar Březina] {Ad Josef Vojvodík: Od estetismu k eschatonu. Modely světa a existence v lyrickém díle Otokara Březiny. Rekonstrukce symbolických paradigmat. Academia, Praha 2004}. SS 3, 2006, č. 5, s. 311–316.

Bílek, Petr A.: Zvěčnělí vůdcové: Literární re-prezentace J. V. Stalina a K. Gottwalda vytvářené bezprostředně po jejich smrti [Departed Leaders: The Re-presentation of Joseph Stalin and Karel Gottwald Created Immediately After Their Deaths]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 320–333.

Broučková, Veronika: Sever Arna Nováka [Arne Novák’s the North]. SS 4, 2007, č. 7, s. 301–303.

Brtáňová, Erika: De litteratura Slavorum germanissima {Ad De litteratura Slavorum germanissima. O írečitej spisbe Slovákov. Stimul, Bratislava 2005}. SS 3, 2006, č. 5, s. 301–303.

Cosentino, Annalisa: Francouzský sborník věnovaný životu a dílu Bohumila Hrabala [A French Volume on the Life and Work of Bohumil Hrabal] {Ad Bohumil Hrabal: Palabres et existence. Texters réunis par Xavier Galmiche avec la collaboration de Arnault Maréchal. Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris 2002}. SS 2, 2005, č. 4, s. 269–271.

Cosentino, Annalisa: Průvodce po pětadvaceti letech italské bohemistiky [A Guide to Fifty Years of Czech Studies in Italy] {Ad Alena Wildová Tosi: Bibliografa delle traduzioni e studi italiani sulla Cecoslovacchia e la Repubblica Ceca (1978–2003) . Bulzoni, Roma 2006}. SS 3, 2006, č. 5, s. 308–310.

Červenka, Miroslav: Skupina 42 v tvořivém souhrnu [Skupina 42: A Creative Summary] {Ad Leszek Engelking: Codziennosc i mit. Poetyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i postawangardy. Lódzkiego, Lódz 2005}. SS 2, 2005, č. 4, s. 263–268.

Činátl, Kamil: Fučíkova poslední bitva [Fučík’s Final Battle]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 346–363.

Doubek, Vratislav: Jakou knihu potřebuje Masaryk? [What Sort of Book Does Masaryk Need?] {Ad Alain Soubigou: Tomáš Garrigue Masaryk. Paseka, Praha 2004}. SS 2, 2005, č. 4, s. 272–280.

Flack, Patrick: The Production of Presence: What Meaning Cannot Convey {Ad Hans-Ulrich Gumbrecht: The Production of Presence: What Meaning Cannot Convey. Stanford University Press, Stanford 2004}. SS 4, 2007, č. 7, s. 280–285.

Fučík, Zdeněk: Oběť, spotřeba, psaní [Sacrifice, Consumption, Writing] {Ad Georges Bataille: Prokletá část, Teorie náboženství. Herrmann a synové, Praha 1998. Přel. Ladislav Šerý a Anna Irmannovová; Maurice Blanchot: Literární prostor. Herrmann a synové, Praha 1999. Přel. Marie Kohoutová a Michal Pacvoň}. SS 1, 2004, č. 1, s. 211–215.

Glanc, Tomáš: Zaujatý vhled konkrétních a jmenovitých průvodců [The One-sided Look of Specific and Explicit Guides] {Ad Laura Hoptman–Tomáš Pospiszyl: Primary Documents. A. Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s. The Museum of Modern Art, New York 2002}. SS 1, 2004, č. 2, s. 250–257.

Heczková, Libuše: Divoké kachny [Wild Ducks]. SS 4, 2007, č. 7, s. 305–319.

Heczková, Libuše: Mimo svět a několik dalších poznámek [On A World Apart and Some Other Notes] {Ad Kathleen Hayes (ed.): Czech Women Writers at the Fin de Steele. Karolinum–Progetto, Praha 2001}. SS 1, 2004, č. 1, s. 268–272.

Chamonikola, Kaliopi: Jarmila Vacková: Van Eyck {Ad Jarmila Vacková: Van Eyck. Academia, Praha 2005}. SS 3, 2006, č. 5, s. 327–332.

Ibrahim, Robert: Český verš z boží perspektivy [Czech verse from a divine perspective] {Ad Miroslav Červenka: Kapitoly o českém verši. Karolinum, Praha 2006}. SS 4, 2007, č. 7, s. 273–279.

Kalivodová, Eva: Soukromý život a veřejné blaho rodiny Náprstkových [Public Well-being and the Private Life of the Náprstek Family] {Ad Milena Sečká–Irena Štěpánová–Libuše Sochorová: Ženy rodiny Náprstkových. Argo, Praha 2001}. SS 1, 2004, č. 1, s. 273–281.

Kostrbová, Lucie: Nástrahy archivu [Traps in the Archive] {Ad Helena Kokešová: Eduard Albert. Příspěvek k životopisu a edice korespondence. Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2004}. SS 2, 2005, č. 4, s. 281–289.

Kouba, Pavel: Kritik a interpret Přemysl Blažíček [Critic and Interpreter Přemysl Blažíček) {Ad Přemysl Blažíček: Kritika a interpretace. Triáda, Praha 2002}. SS 1, 2004, č. 1, s. 216–217.

Kubíček, Tomáš: The Semantic Gesture – an Invitation to a Journey from the Poetics to the Aesthetics of a Literary Work. SS 4, 2007, č. 8, s. 244–257.

Lodge, Kirsten: Karel Hlaváček and the Idea of Dekadence {Ad Otto M. Urban: Karel Hlaváček. Výtvarné a kritické dílo. Arbor vitae, Praha 2002}. SS 1, 2004, č. 1, s. 263–267.

Lotman, Jurij Michajlovič: Text se mění zároveň s námi [The Text Changes Along with Us. Interview with Tomáš Glanc and Libuše Heczková]. SS 1, 2004, č. 2, s. 270–282.

Lukavec, Jan: Exotika [Exotica] {Ad Tomáš Glanc (ed.): Exotika. Výbor z prací tartuské školy. Host, Brno 2003}. SS 1, 2004, č. 2, s. 287–293.

Maidl, Václav: Glosa o třech německy napsaných knížkách [Three Times about “Czech” Books by Germans] {Ad: Josef Muhlberger: Chlapci a řeka. Barristel & Principal–Německé kulturní fórum střední a východní Evropy, Brno–Praha 2003. Přel. Zdeněk Mareček; Ludwig Winder: Die Pflicht. Areo Verlag, Wuppertal 2003; Bernard Setzwein: Die Grüne Jungfer. Haymon-Verlag, Innsbruck 2003}. SS 1, 2004, č. 1, s. 221–228.

Mareš, Petr: Jurij Lotman, tartuská škola a film [Jurij Lotman, The Tartu School and Film] {Ad Jan Bernard–Tomáš Glanc: Tartuská škola. Sborník filmové teorie. Národní filmový archiv, Praha 1995}. SS 1, 2004, č. 2, s. 283–286.

Margolin, Uri: Russian Formalism, Cognitive Poetics and Art as an Institution. SS 4, 2007, č. 8, s. 258–270.

Matonoha, Jan: Komplementarita a slepá místa angloamerické a české bohemistiky (Obraz moderní české literatury v anglojazyčných publikacích, výběrový stručný nástin) [Komplementarity and Blind Spots in Czech and Anglo-American Czech Studies (The Image of Modern Czech Literature in English-Language Publications. A Brief Outline)]. SS 1, 2004, č. 2, s. 294–323.

Nývltová, Daniela: Bojovat s dvěma ďábly najednou [Fighting Two Devils At Once] {Ad Martina Pachmanová (ed.): Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení o feminismu, dějinách, vizualitě. One Woman Press, Praha 2002}. SS 1, 2004, č. 2, s. 242–249.

pAb (= Petr A. Bílek): Re-prezentace literatury a re-prezentace v literatuře [The Re-presentation of Literature and Re-presentation in Literature]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 307.

Papoušek, Vladimír: Řeč severu... [The Speech of the North]. SS 4, 2007, č. 7, s. 296–300.

Papoušek, Vladimír: Re-prezentace a možný model literárních dějin [Re-presentation and a Possible Model of Literary History]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 308–319.

Parente-Čapková, Viola: NOBELito: Karel Šiktanc v Itálii [NOBELito: Karel Šiktanc in Italy]. SS 4, 2007, č. 7, s. 293–295.

Pokorný, Martin: Usedlost jazyka, těkání hlasu [Settled language, wandering voice] {Ad Petr Koťátko: Interpretace a subjektivita. Filosofia, Praha 2006}. SS 4, 2007, č. 7, s. 245–272.

–red.– (=Jan Wiendl): Kolokvium „Řeč severu“ [Colloquium “The Speech of the North”]. SS 4, 2007, č. 7, s. 296.

Richterová, Sylvie: Jiří Opelík – Holanovské nápovědi [Jiří Opelík – Hints on Holan] {Ad Jiří Opelík: Holanovské nápovědy. Thyrsus, Praha 2004}. SS 2, 2005, č. 4, s. 259–262.

Sichálek, Jakub: Jan Lehár: Studie o sémantizaci formy [Jan Lehár: A Studies on the Semantization of Form] {Ad Jan Lehár: Studie o sémantizaci formy. Karolinum Praha 2005}. SS 3, 2006, č. 5, s. 279–285.

Schmarc, Vítek: Návštěva v Rudově bytě: Mytologizace prostoru v československém socialistickém realismu [A Visit to Ruda’s Flat: The Mythologisation of Space in Czechoslovak Socialist Realism]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 364–375.

–sse– (= Libuše Heczková): Smysl konečnosti... [The Meaning of Finitude] {Ad Pavel Kouba: Smysl konečnosti. Oikoymenh, Praha 2001}. SS 1, 2004, č. 1, s. 218–220.

Šmahelová, Hana: Jan Lehár: Studie o sémantizaci formy [Jan Lehár: A Studies on the Semantization of Form] {Ad Jan Lehár: Studie o sémantizaci formy. Karolinum, Praha 2005}. SS 3, 2006, č. 5, s. 276–278.

Špirit, Michael: Bohumil Hrabal v Itálii 2003 [Bohumil Hrabal in Italy 2003] {Ad Bohumil Hrabal: Opere scelte. Arnoldo Mondadori, Milano 2003}. SS 1, 2004, č. 1, s. 238–243.

Šulcková, Martina: O baroku slovenském a literárním (i jiném) [On Slovak and Literary (and Other) Baroque] {Ad Zuzana Kákošová–Miloslav Vojtech: Slovenský literárny barok. Univerzita Komenského, Bratislava 2005}. SS 3, 2006, č. 5, s. 296–300.

Šulcková, Martina: Synkreze ve slovenské literatuře a literární vědě [Syncretism in Slovak Literature and Literary Scholarship] {Ad Miloslav Vojtech: Literatúra, literárna historka a medziliterárnosť. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, Bratislava 2004}. SS 3, 2006, č. 5, s. 304–307.

Topor, Michal: Deleuze: jazyk a tělo [Deleuze: Language and Body] {Ad Leopold Sacher-Masoch: Venuša v kožuchu. PT, Bratislava 2002. Přel. Adam Bžoch; Gilles Deleuze: Masoch a masochismus. PT, Bratislava 2002. Přel. Miroslav Marcelli}. SS 1, 2004, č. 1, s. 207–210.

Urban, Otto M.: Petr Wittlich: Made in English. SS 1, 2004, č. 2, s. 258–269.

Vojtech, Miloslav: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus [The Patriotism and Nationalism of the Revival] {Ad: František Kutnar: Obrozenské vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenské. Karolinum, Praha 2003}. SS 1, 2004, č. 2, s. 327–331.

Vojtěch, Daniel: A Short Century: the Fin de Siècle in contemporary Czech Literary Studies. SS 1, 2004, č. 1, s. 244–262.

Vojvodík, Josef: „Tajemný sever“: nový archaismus, mýtus přírody a česká moderna [„The Mysterious North: New Archaism, New Myth and Czech Modernism“]. SS 4, 2007, č. 7, s. 319–322.

Vojvodík, Josef: Dějiny české literatury 20. století v němčině [The History of 20th Century Literature in German] {Ad Jiří Holý: Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Edition Praesens, Wien 2003}. SS 1, 2004, č. 2, s. 324–326.

Vojvodík, Josef: Kosmos Antropos aneb návrat (zapomenutého) těla [“Kosmos Antropos”, or the Return of the (Forgotten) Body] {Ad Růžena Grebeníčková: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Prostor, Praha 1997; Michal Ajvaz: Světelný prales. Úvahy o vidění. Oikoymenh, Praha 2003}. SS 1, 2004, č. 1, s. 191–206.

Vojvodík, Josef: L’avant-garde retrouvé? Poznámky k problematice recepce české avantgardy zejména v USA a Německu a k několika jejím opomíjeným aspektům, především k Teigeovi [L’avant-garde retrouvé? Notes on the Reception of the Czech Avant-garde in the USA and Germany and Some of Its Neglected Aspects, With a Focus on Teige]. SS 1, 2004, č. 2, s. 229–241.

Vráblová, Timotea: Na margo zborníka Slovenský literárny barok [In Margine of the Collection Slovak Literary Baroque] {Ad Zuzana Kákošová–Miloslav Vojtech: Slovenský literárny barok. Univerzita Komenského, Bratislava 2005}. SS 3, 2006, č. 5, s. 286–295.

Wiendl, Jan: Šaldův konceptuální sever [Šalda’s Conceptual North]. SS 4, 2007, č. 7, s. 303–305.

Wildová Tosi, Alena: Něco o Hrabalovi v Itálii [Something About “Italian” Hrabal] {Ad Bohumil Hrabal: Opere scelte. Arnoldo Mondadori, Milano 2003}. SS 1, 2004, č. 1, s 229–237.

Wutsdorff, Irina: Eine Suche nach den Möglichkeiten der Interpretation zwischen Strukturalismus und Hermeneutik [A Search for Possibilities of Interpretation between Structuralism and Hermeneutics] {Ad Jiří Holý: Možnosti interpretace. Česká, polská a slovenská literatura 20. století. Periplum, Olomouc 2002}. SS 3, 2006, č. 5, s. 317–326. Z

and, Gertraude: Ein literarischer Almanach aus den fünfziger Jahren [The Literary Almanac from 1950s] {Ad Josef Hiršal–Jiří Kolář (eds.): Život je všude. Almanach z roku 1956. Paseka, Praha–Litomyšl 2005}. SS 4, 2007, č. 7, s. 286–292.

ZPRÁVY, ANOTACE, DISKUSE NEWS, ANNOTATIONS, DISCUSSION

Bílek, Petr A.: Variační princip románů Milana Kundery na pozadí české prózy šedesátých let 20. století (teze habilitační přednášky) [The Thesis of the Public Lecture (Given on the Occasion of the Promotion to Professorship)]. SS 1, 2004, č. 1, s., 312–315.

Čulík, Jan: Studium češtiny na University of Glasgow, Skotsko, Spojené království [Czech Studies at the University of Glasgow, Scotland, United Kingdom]. SS 3, 2006, č. 5, s. 347–354.

Fiedlerová, Alena–Šulcková, Martina: Zpráva o grantovém projektu Kompletní filologický výzkum jazyka a literatury 17. a 18. století ve středoevropských souvislostech [A Report on the (Grant-Winning) Project “A Comprehensive Philological Research oh 17th and 18th Century Language and Literature in the Central European Context”]. SS 1, 2004, č. 1, s. 296–311.

Gammelgaard, Karen: Ještě k anketě o strukturalismu [More about the Inquiry on Structuralism]. SS 2, 2005, č. 4, s. 313–315.

Glanc Tomáš: Jak a co „akreditovat” ve filologických oborech? [What to Choose and How to Give Accreditations in Philological Fields]. SS 2, 2005, č. 3, s. 315–325.

Koťátko, Petr: K Pokorného recenzi mé knihy [On Pokorný’s Rewiew of My Book]. SS 4, 2007, č. 8, s. 290–296.

Nebeská, Iva: Mnoho otázek, málo odpovědí [Many Questions, Few Answers]. SS 4, 2007, č. 8, s. 277–289.

Tulka, Jaroslav: Několik poznámek k jednomu experimentu [A Few Notes on an Experiment]. SS 2, 2005, č. 4, s. 307–312.

Vojvodík, Josef: Tělo: krize jeho reprezentace v umění 19. a 20. století [The Thesis of the Public lecture (Given on the Occasion of the Promotion to Professorship)]. SS 1, 2004, č. 1, s 316–318.

Vrajová, Jana: Literárněvědná bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci [Czech Literary Studies at the Philosophy Fakulty of the Palacký University in Olomouc]. SS 3, 2006, č. 5, s. 335–346.

Waszakowa, Krystyna: Polsko-czeska wspólpraca semantyczna [Polish-Czech Semantic Cooperation]. SS 4, 2007, č. 8, s. 273–276.

BOHEMISTIKA DOMA A VE SVĚTĚ CZECH STUDIES IN THE CZECH LANDS AND ABROAD

Bílek, Petr A.: Professing Literature in Prague: Re-Iterating Goals and Targets. SS 1, 2004, č. 1, s. 285–288.

Broučková, Veronika: Literární věda na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích [Literary Studies at the University of České Budějovice]. SS 2, 2005, č. 3, s. 303–305.

Cosentino, Annalisa: Stručná zpráva o bohemistice na univerzitě v Udine [A Short Report on Czech Studies at The University of Udine]. SS 1, 2004, č. 2, s. 338–339.

Cravens, Craig: Czech Studies at The University of Texas at Austin. SS 1, 2004, č. 2, s. 335–337.

Danaher, David S.: Czech at the University of Wisconsin-Madison. SS 1, 2004, č. l, s. 326–327.

Fidler, Masako U.: Brown Czech Program. SS 2, 2005, č. 4, s. 293–296.

Goszczyńska, Joanna–Królak, Joanna: Univerzitní bohemistika ve Varšavě [Czech Studies at The University of Warsaw]. SS 1, 2004, č. 2, s. 340–342.

Ibler, Reinhard: Bohemistik an der Philips-Universität Marburg. SS 1, 2004, č. 1, s. 323–325.

Lishaugen, Roar: Čeština na univerzitě v Göteborgu, Švédsko [Czech Language at the University of Göteborg, Sweden]. SS 2, 2005, č. 3, s. 306–307.

Lodge, Kirsten: Czech Studies at Columbia University. SS 2, 2005, č. 4, s. 297–301.

Newerkla, Stefan Michael–Petrbok, Václav–Zand, Gertraude: Současná výuka a studium bohemistiky v Ústavu slavistiky Vídeňské univerzity [The Current Programme of Czech Studies in the Institute of Slavic Studies of the Vienna University]. SS 1, 2004, č. 1, s. 319–322.

Rudá, Daniela: Bohemistika v Maďarsku [Czech Language and Literature Studies in Hungary]. SS 2, 2005, č. 3, s. 308–314.

–sse– (= Libuše Heczková): Report on the Foreign Languages Programmes of the Departement of Czech Literature and Literary Studies. SS 1, 2004, č. 1, s. 294–295.

Šmahelová, Hana: Doktorské studium na katedře české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy [Post-graduate Study in the Department of Czech’ Literature and Literary Studies]. SS 1, 2004, č. 1, s. 289–293.

Urbanová, Svatava: Literárněvědná bohemistika na Ostravské univerzitě [Czech Literary Studies at Ostrava University]. SS 2, 2005, č. 4, s. 302–306.

TRANSLATIONS_PŘEKLADY

Averincev, Sergej: Goethe a Puškin [Goethe and Pushkin]. SS 4, 2007, č. 7, s. 336–350. Přel. Ladislav a Miluše Zadražilovi.

Averincev, Sergej: Rytmus jako teodicea [Rhythm as Theodicy]. SS 4, 2007, č. 7, s. 351–354. Přel. Ladislav a Miluše Zadražilovi.

Barthes, Roland: Fragmenty milostných promluv [A Lover’s Discourse: Fragments]. SS 2, 2005, č. 3, s. 329–341. Přel. Čestmír Pelikán.

Barthes, Roland: Šelest jazyka [The Rustle of Language]. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 379–381. Přel. Tomáš Jirsa.

Bartmiński, Jerzy: Čím se zabývá etnolingvistika? [What is Ethnolinguistics Concerned With?]. SS 4, 2007, č. 8, s. 299–309. Přel. Daniela Lehárová.

Bartmiński, Jerzy: Jazykový obraz světa (Heslo ze slovníku) [The linguistic Image of the World (A Dictionary Entry)]. SS 4, 2007, č. 8, s. 338–340. Přel. Daniela Lehárová.

Bartmiński, Jerzy–Niebrzegowska-Bartmińska, Stanislawa: Profily a subjektová interpretace světa [Definitions and the Subjective Interpretation of the World]. SS 4, 2007, č. 8, s. 310–319. Přel. Daniela Lehárová.

Buytendijk, F. J. J.: Futbal [Football]. SS 3, 2006, č. 6, s. 301–322. Přel. Adam Bžoch.

Kristeva, Julia: Mateřství podle Belliniho [Motherhood According to Giovanni Bellini]. SS 1, 2004, č. 1, s. 334–346). Přel. Linda Wiedermannová.

Minkowski, Eugène: Ticho a temnota (Diference negativity) [Quiet and Darkness (Differentiating the Negative)]. SS 2, 2005, č. 4, s. 319–323. Přel. Josef Fulka.

Pelikán, Čestmír: Poznámky k Fragmentům [Notes on Fragements]. SS 2, 2005, č. 3, s. 342–348.

Sichálek, Jakub: Paul Zumthor. SS 3, 2006, č. 5, s. 357–360.

–sse– (= Libuše Heczková): Mateřství a sémiotika [Motherhood and Semiotic]. SS 1, 2004, č. 1, s. 331–333.

Tolstaja, Světlana M.: Postuláty moskevské etnolingvistiky [Postulates of Moscow Ethnolinguistic]. SS 4, 2007, č. 8, s. 320–337. Přel. Adam Havlin.

Vojvodík, Josef: Eugène Minkowski. SS 2, 2005, č. 4, s. 324–326.

Vojvodík, Josef: Frederik Jakobus Johannes Buytendijk. SS 3, 2006, č. 6, s. 299–300.

Zadražil, Ladislav: Averincevovo ohledávání kulturních světů [Averincev’s Examination of Cultural Worlds]. SS 4, 2007, č. 7, s. 331–335.

Zumthor, Paul: Středověk a hlas [The Middle Ages and the Voice]. SS 3, 2006, č. 5, s. 361–377. Přel. Josef Hrdlička.

PŘEKLADY_TRANSLATIONS

Březina, Otokar: The Gaze of Death, Evening Prayer, Mood, Dead Youth, Regret. SS 3, 2006, č. 6, s. 325, 326–327, 328, 329–330, 331–332. Transl. by Kirsten Lodge.

Čapek, Josef: Speaking of books and Picture. SS 2, 2005, č. 3, s. 351–359. Transl. by David Short.

Deml, Jakub: Dreams of Prague. SS 2, 2005, č. 4, s. 344–353. Transl. by Kirsten Lodge.

Effenberger, Vratislav: Public Excluded... SS 1, 2004, č. 2, s. 352–365. Transl. by Kathleen Hayes.

El-Dunia, Zita: Jan Kameník – Poet or Mystic? SS 4, 2007, č. 8, s. 343–348. Transl. by Peter Zusi.

Hauková, Jiřina: Básně/Poems. SS 4, 2007, č. 7, s. 361–366. Transl. by Alexandra Büchler.

Heczková, Libuše: Jiřina Hauková. January 27, 1919–December 15, 2005. SS 4, 2007, č. 7, s. 357–359. Transl. by Peter Zusi.

Hynek, Karel: Grandmother dissected. SS 1, 2004, č. 2, s. 345–351. Transl. by Matthew S. Witkovsky.

Jirous, Ivan M.: Poems. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 388–393. Transl. by Kirsten Lodge.

Kalandra, Záviš: The Reality of Dreams. SS 2, 2005, č. 4, s. 329–343. Transl. by Petra Binková and Kirsten Lodge.

Kameník, Jan: Cinderella’s Refusal. SS 4, 2007, č. 8, s. 349–359. Transl. by Peter Zusi.

Lehár, Jan: The Legend of St. Catherine: Its Meaning and Literary Coordinates. SS 3, 2006, č. 5, s. 387–401. Transl. by Kirsten Lodge.

Loužil, Jaromír: Notes on “the philosophy of love” in Four Seasons by Božena Němcová. SS 1, 2004, č. 1, s. 356–366. Transl. by Caroline Kovtun.

Machovec, Martin: I. M. J. SS 5, 2008, č. 9/10, s. 385–388.

Němcová, Božena: Four Seasons. SS 1, 2004, č. 1, s. 349–355. (The text was translated within the seminar Introduction into Czech Literature at Charles University.)

Patočka, Jan: Josef Čapek, a Limping Pilgrim. SS 2, 2005, č. 3, s. 360–380. Transl. by David Short.

Šalda, F. X.: Evolution and Integration in the Poetry of Otokar Březina. SS 3, 2006, č. 6, s. 333–359. Transl. by Kirsten Lodge.

The Life of St. Catherine (Excerpt). SS 3, 2006, č. 5, s. 381–386. Transl. by Kirsten Lodge.