5

Slovo a Smysl 5

Prof. Eduard Petrů. Slovo děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti předání Ceny Františka Palackého dne 14. 6. 2006

Prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. (narozen 16. prosince 1928 v Olomouci) absolvoval bohemistiku a romanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde poté získal doktorát filozofie na základě práce Petra Chelčického Řeč o šelmě a obrazu jejiem. V letech 1952 až 1964 pracoval v olomoucké univerzitní knihovně jako odborný bibliograf a správce rukopisného fondu. Od roku 1964 působil na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty UP, kde přednášel starší českou literaturu a teorii literatury.

The First Czech Exile

Not only readers, but also literary historians usually associate Czech exile literature with the second half of the twentieth century. This conception is certainly accurate; however, we should not forget that the phenomenon of exile in Czech literature is much older, and that we will soon commemorate the four-hundredth anniversary of the first exodus of Czech authors from their land – the mass exile after the defeat of the Estates’ rebellion in 1620.

Medievistika jako aktuální dílo. K pracím Světly Mathauserové a staré ruské slovesnosti

O své celoživotní specializaci, pedagogické i badatelské, rozhodovala Světla Mathauserová před více než půl stoletím. Stála na počátku své dráhy a zvolila si starou ruskou slovesnost. Její rozhodnutí nebylo vyvoláno dobovými preferencemi: vysokou školu vystudovala brzy po druhé světové válce, v letech, kdy převládaly aktuální politické zájmy nejen ve veřejném životě, ale i v akademickém prostředí.

O Vasiliji Zlatovlasém, kralevici české země

Legenda a pohádka

Středověk si liboval v nepřímém vyjadřování. Jakýkoliv motiv nebo text mohl být použit pro sdělení jiného řádu. Jen náznaky roztroušené v textu, doplněné někdy kryptogramem, jindy kryptoportrétem, měly vést čtenáře ztíženou cestou k cíli. Jakýkoli literární text mohl být nově aktualizován, takže původní a dobře známý systém uměleckých obrazů se stával novou významovou hodnotou.

Otázka pro… starší literatura?

Otázka či spíše otázky, které předkládáme, vyplynuly z našich obecných pedagogických potřeb, ale také z potřeb literárních historiků uvažujících o celku dějin českého písemnictví, nejen o tzv. moderní literatuře. Vyšly však také z nejasného tušení, že se před námi v období, kterým se procházíme spíše jako uchvácení čtenáři a diváci, vyskytují potíže, jež zásadně zasahují i do soudobého pojetí moderních dějin písemnictví.

Nutnost starší české literatury

Otázka po smyslu studia, výkladu a recepce děl starší české literatury se dotýká několika rovin a pohledů na ně. Starší česká literatura zahrnuje několik historických období a kulturních epoch se specifickými prameny a interpretačními přístupy: raný, vrcholný a stárnoucí středověk, husitskou dobu, renesanci, reformaci a baroko. S tím souvisí i periodizace staršího literárního vývoje.

... starší literatura?

Dotýkáme se ještě středověku a dotýká se středověk nás? Ze zátiší latinsko-bohemikální literární medievistiky, které mě údajně – jak text autorů „Otázky pro“ sugeruje – „chrání před nápory moderního světa“, zkusím objasnit, jak modernímu světu z onoho zátiší vzdoruji já.

Poznámky ke vztahu mezi tzv. starou a novodobou literaturou

Úvahy o životnosti a dnešní čtenářské působivosti staré literatury a v souvislosti s tím o časové hranici mezi tzv. starou a novou literaturou vzrušují a trápí literární historiky nejenom v naší době. Tyto otázky krystalizovaly už od první poloviny 20. století zpravidla v souvislosti s komplexy jiných otázek jako jejich nutná součást. Pro všechny úvahy toho druhu je však nutné vycházet z představy o tom, koho a jak stará literatura může oslovovat; respektive jak se s ní která čtenářská skupina vůbec dostává do kontaktu.

Odpověď jako polemika a návrh alternativních otázek

Musím přiznat, že otázky, které kladou redaktoři tohoto časopisu, ve mně vyvolávají rozpaky. Velmi jsem uvítal nápad uspořádat medievalistické číslo Slova a smyslu, ale doufal jsem, že tázání bude směřovat jiným směrem, k reflexi současného stavu literární medievalistiky. Místo toho byly předloženy obecné, až neurčitě formulované problémy směřující k tématům, které, domnívám se, literárněvědné paleobohemisty v současnosti nijak zvlášť netíží. Přesto se nejprve pokusím splnit zadání a reagovat na předložené teze.

Stránky