Otázka pro…

... literární historie?

Abychom mohli odpovědět na otázku, jak psát dějiny literatury, musíme pochopit, v čem spočívá smysl dějin. Tento úkol je pochopitelně velmi obtížný už proto, že neexistují jedny dějiny. Člověk zároveň pobývá v různých dějinách, přinejmenším ve dvojích: účastní se (ať už aktivně nebo pasivně) změn kulturně civilizačního druhu (tj. rozvoje logoa technosféry) a společenskopolitických procesů. Tyto dvě diachronie se vzájemně ovlivňují, nicméně uchopeny teoreticky zvlášť, obsahově se nekryjí. Možnosti dějin společnosti, hrubě řečeno, jsou duálně omezeny.

... literární historie?

Skeptické_1 náhledy na opodstatněnost literární historie mají poměrně dlouhou tradici a objevují se návratně; část z nich má zjevnou ambici pohybovat se v uzavřeném kruhu teorií, ale zjevně se nestará o praktické literárně historické psaní: to existuje kontinuálně a z hlediska kvantity představuje většinový podíl myšlení o literatuře. Skeptické hlasy mívají dvojí zdroj: přes zdánlivě obecnou povahu mohu odporovat určitému konkrétnímu způsobu literárněhistorické praxe (pozitivismu, zjednodušenému psychologismu či sociologismu), nebo mohou směřovat k základním metodologickým problémům.

Otázka pro... smysl

Špičkový vědec naší doby praví, že filozofie minulosti uměla klást geniální otázky, věda že však dnes na rozdíl od ní dovede klást odpovědi. Mezi otázkou a odpovědí je ale ontologicky vzato propast. Otázka se může týkat tajemství, věcí nejvyšších a absolutních, může se týkat věčnosti a smyslu všeho. Odpověď je vždycky jen částečná a relativní.

Otázka pro... smysl

Možná, že smyslem smyslu není být smyslem něčeho po způsobu významu, nýbrž být smyslem pro po způsobu oka, ucha, hmatu, čichu a chuti. Možná, že právě takto by bylo možné spojit to, co je od sebe zbytečně odtržené, ačkoliv se navzájem určuje: smysl jako smyslový orgán, tedy smysl, jehož pramenem je smyslová zkušenost, vnímání, a smysl jako produkt diskurzivních operací, jimž je smyslovost podrobena proto, aby ze sebe vydala cosi čistého – všeho smyslového zbaveného. Možná, že smysl vůbec není nic abstraktního, nýbrž cosi jako elementární zkušenost.

Stránky