2

Slovo a Smysl 2

Jurij Lotman, tartuská škola a film

Jedním z nejvýznačnějších rysů sémiotiky pěstované v tzv. tartuské (či tartusko-moskevské) škole se stal soustavný zřetel ke kultuře jako mnohotvárnému celku; znakové systémy a sémiotické akty jsou nahlíženy jako navzájem propojené součásti sémiotického univerza, které vůdčí představitel školy Jurij Michajlovič Lotman nazval sémiosférou. S tím pak souvisí charakteristická multidisciplinárnost, jejímž protějškem je dobře patrná snaha zkoumat konkrétní témata jako složky komplexu projevů kultury.

Exotika

V edici Strukturalistická knihovna vyšel na konci roku 2003 šestnáctý svazek s názvem Exotika. Výbor z prací tartuské školy. Od autorů této školy již vyšlo několik českých či slovenských překladů. Záslužný byl Hamadův doslov k jeho vlastnímu překladu Lotmanovy Struktury uměleckého textu, autor se v doslovu věnuje recepci Lotmana u Červenky a Jankoviče (Štruktúra umeleckého textu. Bratislava 1990); zmínit bychom měli také oba Glancovy doslovy k prvnímu a k přítomnému výboru (první nesl název Tartuská škola.

Komplementarita a slepá místa angloamerické a české bohemistiky (Obraz moderní české literatury v anglojazyčných publikacích; výběrový stručný nástin)

Pohled zvnějšku a zevnitř se mnohdy zásadně liší, ve svém součtu však mohou skýtat komplementaritu a obraz celku. Lze říci, že to je do značné míry případ toho, jak je vnímána a popisována česká literatura v domácím kontextu, a jakým způsobem je nahlížena z anglosaské perspektivy.

Dějiny české literatury 20. století v němčině

V nakladatelství pro literární vědu a jazykovědu Edition Praesens v Rakousku vyšla před nedávnem monografie Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jahrhunderts Jiřího Holého. Jde o překlad autorových kapitol k dějinám moderní české literatury, tvořících součást rozsáhlejší publikace Česká literatura od počátků k dnešku (Praha 1998, 2. vyd. 2002). Pro německé vydání byl původní text přepracován, některé kapitoly (zejména Poezie přelomu století a Německá literatura v českých zemích) byly rozšířeny, text opatřen vysvětlujícími poznámkami pro německé čtenáře.

Obrozenské vlastenectví a nacionalismus

Výskum epochy národného obrodenia patrí už tradične k fundamentálnym a najčastejšie spracovávaným témam českej historiografie.

Czech Studies at The University of Texas at Austin

The Czech studies program at UT Austin resides within the Department of Slavic and Eurasian Studies, which offers Bachelor’s, Master’s, and Doctorate degrees in Russian or Czech literature and linguistics. The University of Texas at Austin has a long, distinguished, and uninterrupted history in Czech studies. The language has been taught here since 1914 (a year before Russian was introduced into the curriculum). UT Austin is one of the few institutions in the United States, which still offers a Bachelor’s degree in Czech studies and the only one to offer a doctorate.

Stručná zpráva o bohemistice na univerzitě v Udine

Na Univerzitě v Udine se český jazyk vyučuje v rámci dvou studijních programů, tradičního Cizí jazyky a literatury a novějšího Studia jazyků a kultur střední a východní Evropy; oba tříleté programy mají pokračování ve dvouletém studiu s různými specializacemi. Udinská zvláštnost spočívá v tom, že se tady čeština a česká literatura vyučují zvlášť, a nevytvářejí tedy jeden hybridní předmět jako na většině italských univerzit. Na češtině je v Udine zapsáno kolem 40 studentů. Katedra češtiny je součástí Ústavu pro studium jazyků a kultur střední a východní Evropy.

Univerzitní bohemistika ve Varšavě

Specifičnost varšavské univerzitní bohemistiky vyplývá z povahy struktury instituce, v jejímž rámci tento obor funguje. Bohemistika je součástí Institutu západní a jižní slavistiky, který se dělí pouze na dva ústavy: Ústav slovanských jazyků a Ústav slovanských literatur. Institut pořádá přednášky nebo didaktická cvičení a realizuje výzkumné práce zahrnující problematiku historie literatur jihoslovanských a západoslovanských zemí, jazykovědy, folkloru a kulturologie. Prostřednictvím lektorátů probíhá výuka všech západoslovanských a jihoslovanských jazyků.

Grandmother dissected

1.
The carriage jolted to a halt at Staré Bělidlo. Grandmother, knocked around by the ride, wobbles out to hug Tereza.

Mr. Prošek tries to speak Czech.

The grandchildren assault grandmother’s coat pockets: a marzipan doll and gingerbread horses. The lambkins munch, chomp at their treats. Once while grandmother was pitting little Adéla to sleep at the piano and faithful May kittens were clawing at one of the large dogs in the courtyard, the grandchildren pried open her decorated wood chest with a crucifix.

Stránky