Jan Matonoha

Komplementarita a slepá místa angloamerické a české bohemistiky (Obraz moderní české literatury v anglojazyčných publikacích; výběrový stručný nástin)

Pohled zvnějšku a zevnitř se mnohdy zásadně liší, ve svém součtu však mohou skýtat komplementaritu a obraz celku. Lze říci, že to je do značné míry případ toho, jak je vnímána a popisována česká literatura v domácím kontextu, a jakým způsobem je nahlížena z anglosaské perspektivy.