-red-

Obsah čísla 21

STUDIE / STUDIES

Metaxy pheromenon neboli v prostoru mezi… K současné filozofii médií a mediality
(Metaxu pheromenon, Or: “In the Area Between…”. Towards a Present-Day Philosophy of Media and Mediality)
Josef Vojvodík

Komparatistika a její „velký příběh“. Poznámky a náměty pro srovnávací studium literatury
(Comparative Literature and its Great Story: Themes and Remarks on the Comparative Study of Literature)
Vladimír Svatoň

Frontispis

Jan Nálevka: JINÉ POKOJE, JINÉ HLASY, 2011, kresba modrou propiskou na papíru formátu A4 a letter, 2 x 500 ks, 2 psací stoly [autor fotografie: Vlado Eliáš).

Úvodník

Časopis Slovo a smysl se ve svém 16. čísle zaměřil zvláště na téma středo‑evropských vztahů a souvislostí. Soustřeďuje převážně texty, které v různorodých historických sondách zkoumají mezi‑prostory rozmanitosti, setkávání a střetávání, upozorňují zároveň na možnost nahlížet literárněhistorické jevy v širších stylových, myšlenkových, společenských aj. souvislostech.

Editorial

Issue 16 of the journal Slovo a smysl, focuses on the topic of Central‑European relationships and contexts. It presents texts that in various historical examinations analyze in‑between‑spaces of diversity, encounters and clashes, texts that bring attention to the possibility of seeing the literary‑historical phenomena in broader stylistic, intellectual, and social contexts.

Otázka pro ... literární historie?

V létě roku 2004 jsme se obrátili na několik historiků a literárních historiků s anketní otázkou – literární historie...? Tři tečky v otázce zastoupily naše váhání nad problémem spojeným s aktuálním stavem oboru literární historie. Důvodem našeho tázaní se stala na jedné straně, v rámci zahraničních odborných diskusí, dlouhodobě reflektovaná a potřebná problematizace samotného pojmu a obsahu literární historie, stejně jako na straně druhé plochý automatismus a jakási samozřejmost jejich chápání, charakteristická pro většinu českých tzv. literárněhistorických studií a výkladů.