Obsah čísla 21

STUDIE / STUDIES

Metaxy pheromenon neboli v prostoru mezi… K současné filozofii médií a mediality
(Metaxu pheromenon, Or: “In the Area Between…”. Towards a Present-Day Philosophy of Media and Mediality)
Josef Vojvodík

Komparatistika a její „velký příběh“. Poznámky a náměty pro srovnávací studium literatury
(Comparative Literature and its Great Story: Themes and Remarks on the Comparative Study of Literature)
Vladimír Svatoň

Smrt románu, smysl překladu
(Death of the Novel and the Meaning of Translation)
Oldřich Král

Jazyk staroseverských zákoníků. Poezie, intence, oralita
(Language of the Old Norse Laws: Poetry, Intentionality, Orality)
Jiří Starý

„Le panache blanc“ — bílý chochol na klobouku. Gaskoňští kadeti a emblémy Rostandova Cyrana z Bergeraku
(“Le panache blanc” — White Plumes on the Hat: Gascon Cadets and Gasconic Emblems in Rostand’s Cyrano de Bergerac)
Zdeněk Hrbata

Z krize do kosmu a dál — slzy u Byrona, Novalise a Máchy
(From Crisis to Cosmos and Beyond: Tears in the Poetry of Byron, Novalis and Karel Hynek Mácha)
Martin Procházka

„Chci se podobati stromu, jehož kořeny tkvějí ve filologii a koruna chytá slunce a oblohu“. Arne Novák a reflexe pojmu filologie v bodě rozpaků
(“I Want to Resemble a Tree, Whose Roots Lie in Philology and Whose Crown Catches the Sun and the Sky”: Arne Novak and the Reflection of the Concept of Philology at the Moment of Discomfort)
Michal Topor

Kafkovy úřední publikace: české překlady (1909–1916)
(Kafka’s Office Publications: Czech Translations (1909–1916))
Jiří Soukup

Recepce francouzského regionalismu v české literatuře
(Reception of French Regionalism in Czech Literature)
Lukáš Holeček

Dívat se buzarem: pohled u Bohumila Hrabala
(To Look via Bankshot: Viewing in Bohumil Hrabal)
Josef Fulka

Brevitas a amplificatio v próze Bohumila Hrabala
(Brevitas and Amplificatio in the Prose of Bohumil Hrabal)
Jiří Pelán

„Lovím verše z přívalu“. K eposu „Zánik Titaniku“ Hanse Magnuse Enzensbergera
(“I Chase Lines from the Flood” — On Hans Magnus Enzensberger’s Epic “The Sinking of the Titanic”)
Pavel Novotný

Jiří Kolář — Tadeusz Różewicz: poetika sekundárního svědectví
(Jiri Kolar — Tadeusz Różewicz: The Poetics of Secondary Witnessing)
Hanna Marciniak


SKICI / SKETCH-BOOK

Předehry svobody, aneb Schlegel 2014
(Ouvertures of Freedom: Schlegel 2014)
Martin Pokorný

Dvě komparativní skici o identitě básníka
(Two Comparative Sketches on the Identity of Poets)
Josef Hrdlička

Mezi jednotou a růzností. K návratu komparatistiky
(Between Unity and Difference: On the Return of Comparative Studies)
Anna Housková

Přínos srovnávací četby
(A Contribution of Comparative Readings; přel. / trans. Lucie Zakopalová)
Joanna Goszczyńska

Metafora a dějiny. Úvaha nad možnostmi srovnávacího přístupu v literární historiografii
(Metaphor and History: Reflections on the Possibilities of a Comparative Approach to Literary Historiography)
Vladimír Papoušek

Tělo jako důkaz. Postřehy k drážďanskému muzeu hygieny
(The Body as Evidence: An Observation on the Dresden Museum of Hygiene)
Alžběta Plívová

Několik poznámek k žánru zátiší
(A Few Observations on the Genre of the Still Life)
Blanka Činátlová

Americké dětství dobrého vojáka Švejka
(American Childhood of the Good Soldier Švejk)
Annalisa Cosentino


OTÁZKA PRO… / QUESTION FOR...
Oldřich Král
Vladimír Svatoň


RETROSPEKTIVA / RETROSPECTIVE

Vzpomínka na osobnost Václava Černého
(Remembrances on the Personality of Václav Černý)
Josef Čermák

O té veliké komparatistické patálii
(On the Big Comparative Scandal)
Václav Černý

K textu Václava Černého
(A Note on Václav Černý’s Essay)
Michael Špirit


KRITICKÉ ROZHLEDY / CRITICAL VIEWS

„Gute Europäer“ in Prag und Wien. Josef Svatopluk Machar, Hermann Bahr und die Wochenschrift Die Zeit
(“The Good European” in Prague and Vienna. Josef Svatopluk Machar, Hermann Bahr and the Weekly Paper Die Zeit)
Stefan Simonek

Ne-teorie „formální ne-metody“
(The Non-Theory of the “Formalist Anti-Method”)
Olga Pavlova — Ondřej Pomahač

Avantgarda v kultuře XX. století (1900–1930): Teorie. Historie. Poetika. (První ohlédnutí)
(The Avant-Garde in the 20th Century Culture (1900–1930): Theory. History. Poetics. Part I)
Libuše Heczková

Kde potkává hudba literaturu?
(Where Does Music Meet Literature?)
Klára Zindulková

Ad Špirit, Michael: Nová edice Nezvalova díla / New Editions of Nezval’s Works (Slovo a smysl 10, č. 19, 2013, s. 159–167)
Petr Andreas

Sebekritika a komentář
(Self-criticism and commentary)
Michael Špirit


PŘEKLAD / TRANSLATION

K Čyževśkého studii o „dvojnictví u Dostojevského“
(A Note on Čyževśký’s Essay Concerning “Doubles in Dostoyevsky”)
Josef Vojvodík

Dvojnictví u Dostojevského: pokus o filozofickou interpretaci
(Doubles in Dostoyevsky: An Attempt at a Philosophical Interpretation; přeložil / trans. Martin Pokorný)
Dmytro Čyževśkyj

Ikarův let
The Flight of Icarus (přeložil a předmluvu napsal / translation and Introduction by Martin Pokorný)
Piero Boitani