Marie Mravcová

Univerzita Karlova v Praze

Ritualita v nefikčních a fikčních narativech Jarmily Glazarové

Máme za to, že jeden z nepřehlédnutelných znaků (rysů) nefikčních právě tak jako fikčních narativů Jarmily Glazarové představuje podíl takového lidského myšlení a konání, které má obřadný, tedy rituální ráz, ať už jde o obřady (rity) tvořící součást prastarých obyčejů a znamenající spojení s vyšší mocí (božstvem) nebo o opakující se všednodenní či sváteční úkony, jimž je ritualita připisována a které namnoze (ne však nutně) souvisejí s opakujícím se ročním cyklem.

Několik detailizovaných pohledů do poetické dílny Virginie Woolfové

Aniž můžeme prohlásit po několika letech sporadického, avšak opakovaného setkávání s dílem Virginie Woolfové, že se toto dílo poddalo našemu rozumění a vydalo nám svůj poetický stejně jako významový potenciál, chceme se pokusit (s nadějí, že to nebude naposledy) o „zviditelnění“ a textové doložení alespoň některých rysů autorăiny umělecké vize, která měla v době svého zrodu a uplatnění povahu experimentu a spolupodílela se na proměně tvůrčí, v tomto případě až vypjatě estetické reflexe umění a spolu s tím i na podstatné modernizaci umělecké prózy.