Daniel Samek

Vyprávění jako ochrana: Na příkladu tradic indoevropských, se zvláštním zřetelem ke gaelské tradici starého Irska

Jak bylo možno pozorovat již během přípravy tohoto pojednání, „vyprávění jako ochrana“ zdá se být pro mnohé námětem do značné míry tajnosnubným. Proto se dříve než přikročíme k explicitním dokladům, pokusme pustit žilou hádankovitosti tématu a přibližme je nejprve známými literárními texty. Ve snaze o soudržnost příkladů a srozumitelnost látky byl zvolen převážně okruh indoevropský. Zorientování v dané problematice asi nejlépe poslouží literární žánr, jenž jako jeden z mála zahrnuje do děje i vypravěče a naslouchajícího – rámcové vyprávění (Rahmenerzählung).