Irena Vaňková; Jasňa Šlédrová; Jan Wiendl

Úvodník

Osmé číslo Slova a smyslu přináší svědectví o tom, jak mohou úvahy o kultuře a literatuře inspirovat směry, které se v poslední době začínají uplatňovat v jazykovědě: jde nejobecněji řečeno o lingvistiku orientovanou na člověka a jeho kognitivitu. Do popředí se dostávají taková témata, jako je konceptuální metafora, tělesná představová schémata, mentální prostory, kategorizace, obecněji vzato antropocentrismus jazyka, a konečně i otázka univerzálií a kulturního relativismu.

Editorial

The eighth issue of Word and Sense bears witness to how reflections on culture and literature can be inspired by recent trends in linguistics that focus on human cognition. These trends emphasize, for instance, conceptual metaphor; physical modes of expressing concepts; linguistics and the mind; categorizations; a general anthropocentrism of language; and questions of universal and cultural relativism.