Literární věda na katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Katedra bohemistiky v Českých Budějovicích se pod vedením prof. PaeDr. Vladimíra Papouška, CSc. snaží o výraznou vědeckou profilaci. V souvislosti se svým vědeckým zaměřením navazuje jihočeská bohemistika na již dříve realizované projekty a výzkumné záměry.

V rámci těchto záměrů získala katedra grant pro výzkumný záměr s názvem Nadnárodní kontexty národní kultury, jejímž úkolem bylo směřovat k postižení místa a funkce modelů české národní kultury v kontextu jiných národních literatur a stanovení východisek pro vznik nově koncipované historie české literatury. Řešiteli tohoto projektu byli prof. PaeDr. Vladimír Papoušek, CSc. a prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. Během pětiletého výzkumného záměru se konala řada mezinárodních vědeckých konferencí, jejichž výstupem byly jednotlivé sborníky studií. Těchto setkání se zúčastnili zahraniční odborníci z Německa, Francie, USA, Rakouska a Itálie. Vědecká jednání se týkala například kultury českých enkláv ve světě, střetů národních a univerzálních modelů v české kultuře, díla Milady Součkové, reflexe baroka v české literatuře nebo hledání expresionistických poetik. Byly zde zkoumány způsoby, jak určitá literární zobrazení cirkulují v dobovém kontextu a jak se přesouvají mezi jednotlivými kulturami. Rovněž byla navázána spolupráce s univerzitami v Postupimi, Vídni, v Paříži a New Yorku a získána tak řada participantů ze zahraničí. Nově se rozvinula spolupráce také s Univerzitou La Sapienza v Římě, kde působí také česká literární badatelka Sylvie Richterová. V domácím prostředí spolupracuje katedra nejintenzivněji s Katedrou české literatury a literární vědy Filozofické fakulty UK.

Jakýmsi dílčím resumé celého výzkumného záměru bylo vydání stejnojmenné publikace odborných statí, týkajících se národních i nadnárodních konceptů české literatury (Nadnárodní kontexty národní kultury). Výsledky byly také prezentovány na mezinárodních konferencích v zahraničí a publikovány v odborných periodikách a sbornících doma i v zahraničí. V průběhu řešení projektu se rozvinula i kvalifikační struktura řešitelského týmu, který byl obohacen o profesorské hodnosti řešitele a spoluřešitele a jednu hodnost docentskou.

Odborné zaměření prof. PaeDr. Vladimíra Papouška, CSc. se týká české prózy dvacátého století a metodologie literárních dějin, úzce se specializuje na českou literaturu v americkém exilu, zejména na osobnosti Zdeňka Němečka a Egona Hostovského, literární tvorbu Čechoameričanů v letech 1880 –1939 a dále zkoumá existenciální fenomény v české próze dvacátého století. V rámci bádání pobýval na zahraničních univerzitách, především na Columbia University v New Yorku.

Prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc. přednáší dějiny literatury 19. století, je specialistou na vztahy českého obrozeneckého dramatu a vídeňského divadla v první polovině 19. století. V současné době vyučuje mimo jiné na vídeňské univerzitě.

Metodologická diskuse o koncepci dějin české literatury, která se rozvinula v průběhu pětiletého řešení výše zmíněného výzkumu, podnítila řešitelský tým k podání dalšího výzkumného záměru, jehož cílem by byl v dlouhodobějším, rovněž pětiletém horizontu, vznik reprezentativního literárněhistorického díla. Žádost byla schválena pod názvem Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech. Badatelský tým byl rovněž rozšířen o odborníky z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kteří na projektu participují. Záměrem této vědecké činnosti není pouze zkoumání literární historie, ale i hledání metodologie a smyslu literární historie, neboť dosavadní výzkum otevřel řadu otázek, týkajících se stávajících historických pojetí dějin literatury. Zároveň otevřel otázky o vztahu literárních dějin vůči dějinám obecným. Vyvstala tedy potřeba promýšlení a vypracování nových metodologických přístupů, které by umožnily vyjít vstříc předmětu literatury.

Vedle učitelských a doktorských studií má katedra i neučitelský program bohemistiky, který je zaměřen na hlubší průnik do oboru a kritičtější chápání problematiky literárního textu a metodologie. Její absolventi jsou úžeji seznámeni s literární teorií a historií a jsou lépe připraveni věnovat se dále specifickým problémům na poli literární vědy v doktorském studiu, které se rozvíjí ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České republiky.

Vědecké činnosti se věnuje také lingvistická část katedry, která se pokouší profilovat ve dvou směrech: v prvním se zaměřuje na zkoumání komunikace a komunikační situace, druhý směr se orientuje k lingvistickému výzkumu barokních textů. Alternativní činností lingvistické části katedry je také každoroční pořádání Letní školy slovanských studií, která se stala na jihu Čech již tradicí.

Katedře se daří získávat i další granty, související s rozvojem vědeckého výzkumu. Jedním z nich je také doktorský grant, který katedra získala pod názvem Nadnárodní dimenze české národní kultury, jehož cílem je podpora doktorského studia.

Veronika Broučková