Úvodník_Editorial

Proč právě Slovo a smysl? Evokace názvu proslulého časopisu Pražského lingvistického kroužku není náhodná. Nejde nám o navazování na určitou metodologii, ale o rozhodnutí nacházet v minulosti cesty, které i zapomenuté, vytěsněné na okraj, nedořečené či jen naznačené, rozvíjely duchovní život našeho regionu – cesty, jež existovaly a existují před, vedle, uvnitř a po strukturalismu. Vědomí blízkosti a zároveň distance je dáno skepsí k monopolním, v podstatě sebelegitimizačním nárokům jednotných vázaných systémů s jednotným programem (R. Jakobson), skepsí k monopolnímu vytváření smyslu ve prospěch mnohosti a různosti interpretace. Jsme tradicionalisté; cítíme se být hluboce zasazeni v kultuře, kterou – protože jsme ji zažili okleštěnou a později vyprázdněnou – neznáme. Tváří v tvář této situaci nemáme jinou možnost, než navracet se.

Pojem smyslu v názvu časopisu neznamená obhajobu jeho hledání. Jde spíše o smysl samého kritického myšlení o literatuře a umění; o výzvu k tázání, co v době, kdy se sama skutečnost stala souborem fikcí, pojem smyslu ještě legitimizuje. Umělecké texty a díla nejsou jen znaky, něco nezávisle jsoucího; jsou výrazem zkušenosti vztahu člověka a světa, jsou věcmi ve své materiální smyslové estetické přítomnosti. Zkušenost jejich zažívání je zjevovanou bezprostřednější zkušeností, jež obnovuje lidský vztah k nesimulovanému světu. Je formou smyslově založeného poznání skutečnosti.

Z tohoto vědomí se zrodila ambice tohoto časopisu – ambice být při umění a literatuře, reflektovat mnohost světa v individuálních zkušenostech. Naším cílem by proto měla být problematizující hlediska a kontextualizace myšlení, umění a specificky literatury ve vztahu k evropským souvislostem. Konfrontace různých teoretických, myšlenkových koncepcí a metodologických pozic se stálým zřetelem k bohemistickému kontextu, jak doufáme, otevře diskusi alespoň mezi bohemisty rozptýlenými po univerzitách celého světa.

Jádro časopisu tvoří rubriky Studie_Studies, přinášející rozsáhlejší texty, a Skicář_Sketch-book, který shromažďuje náčrty k větším tématům a otevírá prostor pro nápad, pokus, sondu. Texty obsažené v těchto rubrikách prochází zpravidla lektorským řízením. Retrospektiva_Retrospective uvádí komentované texty kratšího rozsahu, které připomínají pozoruhodné práce české literární vědy nebo příbuzných oborů. Rubrika Otázka pro…_Question for… se vztahuje k tématu, které je aktuální buď vzhledem ke kompozici čísla, nebo k zaměření některého z textů; oslovuje vždy několik osobností a snaží se uchopit výchozí problematické téma z perspektivy různorodých metodologických či ideových postojů. Rubrika Kritické rozhledy a glosy_Book reviews and Glosses seznamuje s novými pracemi české a zahraniční literární vědy a jí příbuzných oborů, popř. s akcemi typu konferencí, kolokvií, výstav apod. Jejím cílem ovšem není aktuální servis; spíše jde o hledání určitých vnitřních vazeb, které ta která publikace či veřejná akce implikuje. Výslednicí by měly být tematicky vyhraněné recenzní a glosátorské minibloky, uvažující o výchozím tématu v rámci soudobého horizontu, ale také s připomínkou nezanedbatelných textů starší provenience. Rubrika Zprávy, anotace, diskuse_News, Anotation, Discussion je opřena zejména o oddíl Bohemistika doma a ve světě. Usiluje o předání nejaktuálnějších informací o dění na různorodých univerzitních bohemistických pracovištích. Nabízí se tu prostor pro představení těchto pracovišť, dále pro informace o výjimečných diplomových a disertačních pracích, o řešených grantových úkolech, o probíhajících habilitacích apod. V rubrikách Překlady_Translations a Translations_Překlady přináší časopis překlady důležitých nebo podnětných textů do češtiny a naopak překlady inspirativních textů české beletrie, doprovázených odbornými studiemi, do některého ze světových jazyků.