Studium češtiny na University of Glasgow

1. Jak je bohemistika začleněna do struktury univerzity

Bohemistika se vyučuje na skotské University of Glasgow v rámci oddělení slovanských studií (Slavonic Studies, http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic) od roku 1949, kdy zde vznikly lectureships, permanentní místa vysokoškolských učitelů pro bohemistiku a pro polonistiku. Rusistice se v Glasgow vyučuje od roku 1917. Donedávna existovala pro bohemistiku, polonistiku a rusistiku samostatná katedra, ta byla nedávno sloučena ve School of Modern Languages and Cultures, spolu s dalšími čtyřmi jazykovými katedrami (germanistika, francouzština, hispanistika, italština). Škola je – stejně jako byly předchozí samostatné „jazykově-kulturní“ katedry – součástí Filozofické fakulty (Arts Faculty, http://www.arts.gla.ac.uk/) Glasgow University.

Glasgowské oddělení Slavonic Studies je zároveň součástí School of Slavonic, Central and East European Studies http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/School.htm, jejímž druhým pilířem je katedra středo- a východoevropských studií (Department of Central and East European Studies, http://www.gla.ac.uk/dcees/), která je součástí fakulty společenských věd (Social Sciences Faculty, http://www.gla.ac.uk/faculties/socialsciences/index.htm). Katedra středo- a východoevropských studií se zaměřuje na studium politiky a ekonomiky střední a východní Evropy. Těsně s ní spolupracujeme a vedeme společně četné kurzy, zabývající se jazyky, kulturou, literaturou, historií, politikou a ekonomikou zemí ze středovýchodní Evropy.

V květnu 2006 získala naše Škola slovanských a středoevropských studií na základě celostátního konkurzu prestižní titul „Centre of Excellence“ pro oblast středo- a východoevropských studií a mimořádné financování ve výši pěti milionů liber (cca 215 milionů Kč) na nadcházejících pět let od britských vysokoškolských grantových agentur AHRC a ESRC. Většina těchto finančních prostředků je určena pro vznik postgraduálních stipendií (na jednoroční až tříleté studium). Každoročně bude od podzimu 2006 vypisováno 20 těchto stipendií. Britská vláda rozhodla podpořit projektem tzv. Centres of Excellence studium některých významných světových oblastí (kromě středovýchodní Evropy i arabský svět, Japonsko a Čínu), které byly dosud v britském vysokoškolském kontextu relativně zanedbávány. Účelem je vychovat větší počet odborníků pro tyto oblasti, znalých místních jazyků a profesionálně obeznámených s domácím společenským, politickým i kulturním diskursem. Bohužel, v rámci předpisů britských státních grantových agentur AHRC a ESRC jsou tato postgraduální stipendia k dispozici pouze britským občanům, případně občanům Evropské unie, kteří se mohou prokázat nejméně tříletým pobytem v Británii (a to včetně studia). Z toho vyplývá, že ačkoliv se britská vláda rozhodla poskytnout na rozvoj středo a východoevropských studií podstatné finanční prostředky, zároveň uzavřela britským univerzitám přístup k většině nadaných mladých odborníků ze zahraničí, zejména ze studované oblasti. Diskriminační opatření britských grantových agentur by pravděpodobně neobstálo, kdyby v této věci nějaký občan Evropské unie britské úřady zažaloval.

Existence Školy slovanských a středoevropských studií vytváří mezi kulturně-jazykovými Slavonic Studies a politicko-ekonomickými Central and East European Studies významnou synergii. Zvláštním a progresivním rysem Glasgow University je skutečnost, že se ke studiu nevypisují povinné kombinace oborů, ale studenti mohou kombinovat v podstatě jakýkoliv obor s jakýmkoliv jiným oborem, a to i přes hranice fakulty. Existence Školy slovanských studií umožňuje studentům kombinovat studium jazyků a literatury středo a východoevropských zemí spolu se studiem jejich historie, ekonomiky a politiky. Volnost výběru studijních oborů na Glasgow University umožňuje, že tyto obory lze kombinovat se studiem nejrůznějších dalších oborů. Bohemistiku lze tedy v Glasgow studovat v nejširším kontextu. Využívá se to v současnosti nejen v kurzu tzv. Slavonic Studies (který se vyučuje v angličtině, viz níže, a který studuje v prvním ročníku kolem 60 studentů nejrůznějších dalších oborů), ale také v magisterském (Honours) studiu tzv. Integrated Degree of Slavonic and East European Studies (viz níže).

Vzhledem k tomu, že na Filozofické fakultě Glasgow University musí student v prvním a druhém ročníku studovat tři obory (přičemž dva z nich si podrží do magisterského studia, tzv. „Honours“), mají studenti prvních dvou ročníků možnost volit si ke studiu v každém roce jeden další obor, v němž nebudou nutně pokračovat. Právě tak se stává, že se studentům mnoha různých oborů dostává základních informací o kultuře, politice a historii středovýchodní Evropy obecně a České republiky konkrétně, v našich kurzech Slavonic Studies.

Toto je snad nejvýznamnější charakteristikou bohemistických studií v Glasgow. Jak známo, Britové se velmi neradi učí cizí jazyky. Vláda Tonyho Blaira zrušila povinnou výuku cizích jazyků na britských středních školách. Počet studentů na britských vysokých školách, studujících i „známé“ cizí jazyky, jako je francouzština, němčina či španělština, dlouhodobě klesá.

Je nesmírně důležité, že bohemistika v Glasgow vykročila ze svého „jazykového ghetta“ a seznamuje s různými aspekty české kultury, historie, literatury a filmu každoročně v nejrůznějších kurzech stovky studentů na celé tamější filozofické fakultě i mimo tuto fakultu. Přitom tyto kurzy na bázi angličtiny často přivádějí uchazeče ke studiu bohemistiky v češtině – jde o studenty, kteří mnohdy původně o existenci České republiky vůbec nevěděli, ale k oboru přicházejí, protože ho na základě našich anglických kurzů o České republice shledali zajímavým.

2. Univerzitní učitelé bohemistiky

Dlouholetým vysokoškolským učitelem bohemistiky na Glasgow University – od padesátých let do r. 1981 – byl dr. Lumír Soukup, někdejší tajemník ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, od osmdesátých let zde bohemistice vyučovali dr. Igor Hájek, v šedesátých letech člen redakce Literárních novin a Literárních listů, překladatel a spolupracovník Josefa Škvoreckého (zemřel v roce 1995), a dr. Josef Fronek, známý autor anglicko-českých a česko-anglických slovníků a nositel několika českých slovníkářských cen z poslední doby. Do roku 2005 působil v Glasgow šest let také bohemista a rusista profesor Robert Porter, specializující se na současnou českou literaturu (v roce 2001 vydal knihu Comedies of Defiance: An Introduction to Twentieth-Century Czech Fiction). Bohemistika v Glasgow má v současnosti dva univerzitní učitele a jednoho jazykového lektora:

dr. Jan Čulík
(viz http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/janculik.html), editor internetových Britských listů (http://www.blisty.cz, http://www.blisty.cz/aut/3/bio.html), odborník na českou exilovou literaturu (autor studie Knihy za ohradou: Česká literatura v exilových nakladatelstvích 1970 –1989) a autor, spoluautor a editor celkem třiceti podrobných hesel o českých spisovatelích dvacátého století v mezinárodním literárním slovníku Dictionary of Literary Biography, sv. 215 a 232, Gale Group, London and Boston, 2000 a 2001), který se také zabývá českými sdělovacími prostředky (vydal dva výbory z Britských listů pod názvem …jak Češi jednají (1999) a …jak Češi myslí (2000) a s Tomášem Pecinou knihu o vzbouření v České televizi v prosinci 2001 V hlavních zprávách: Televize (2001) a v roce 2003 další rozsáhlý výbor článků z Britských listů zabývající se českou politikou, kulturou, filmem a literaturou …jak Češi bojují. V současnosti píše studii o českém hraném filmu od roku 1989.

Jan Čulík vyučuje starší (http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/HonsOptions/EarlyCzechLit2006.htm) a současné (http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/HonsOptions/ModernCzechLit2006.htm) české literatuře, české historii (http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/HonsOptions/HistCzechsSlovaks2006.htm), českým sdělovacím prostředkům (http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/HonsOptions/TheMassMedia2006.htm), českému filmu (http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/HonsOptions/ContempCzechCinema2006.htm) a kurzům Slavonic Studies na bázi angličtiny (viz např. http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/ss1A2006courseinfo.htm, http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/ss1B2006courseinfo.htm, http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/ss2A2006courseinfo.htm, http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/ss2B2006courseinfo.htm) a v kurzech evropské srovnávací literatury (http://www.gla.ac.uk/smlc/comparativelit/) přednáší o Hrabalovi, Kunderovi a Škvoreckém. Přispívá také pravidelně několika dílčími přednáškami na katedře historie (Konstantin a Metoděj a staroslověnská kultura na Moravě a v Čechách) a na společensko-vědné katedře Central and East European Studies (politický, hospodářský a kulturní vývoj České republiky a Slovenska od roku 1989).

Ilona Klemm
(http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/staff/ilonaklemm.html), která provádí výzkum v oboru česko-německých vztahů a vyučuje českému jazyku. Přednáší o Boženě Němcové, Evě Kantůrkové, Sylvě Fischerové, Daniele Fischerové a Ivě Pekárkové v anglickojazyčném kurzu Czech, Polish and Russian Women’s Writing (http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/HonsOptions/CPRWWeng2006.htm), v kurzu Slavonic Drama přednáší o Gabriele Preisové a Václavu Havlovi a v kurzu o literatuře holocaustu (http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/HonsOptions/ Holocaustlit2006.htm) o Jiřím Weilovi, Arnoštu Lustigovi a Hedě Margoliové-Kovályové.

● Ve spolupráci s MŠMT ČR vypisují Slavonic Studies každoročně stipendijní stáž pro absolventa bohemistiky z České republiky. Ten u nás vyučuje českému jazyku cca 8 hodin týdně a zároveň má možnost vypracovat postgraduální thesi pro získání titulu MLitt (práce má mít cca 40 000 slov). Vypracování této práce může být odrazovým můstkem pro výzkum a pro získání titulu PhD. V roce 2005–2006 byla v Glasgow lektorkou Jitka Peřinová, absolventka bohemistiky z Ostravské univerzity, v roce 2006–2007 to bude absolvent pražské FF UK Jakub Žytek.

3. Studenti a jejich kurzy
(viz http://www2.arts.gla.ac.uk/Slavonic/slavonic4.html)

Studenti studují v programu Czech Level 1–3, (Česká studia, obdoba bakalářského studia), na která navazuje obdoba našeho magisterského studia, Junior Honours a Senior Honours. Program zahrnuje jak studium jazyka (v prvním ročníku studenti studují především jazyk, kurz obsahuje však i studium vybraných literárních textů), tak studium literatury, historie, kultury a filmu.

Czech Level 1 (http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/Czech12006.htm) je otevřený všem studentům, kteří nastupují do prvního ročníku a studují češtinu jako jeden ze tří oborů. Studenti za rok získají základy jazyka a zvolí si k dalšímu studiu dva ze tří oborů, které v prvním ročníku absolvovali. Vyberou-li si češtinu, pokračují ve druhém ročníku kurzem Czech Level 2 (http://www.arts.gla.ac.uk/ Slavonic/Czech22006.htm). Czech Level 3 (http://www.arts.gla.ac.uk/ Slavonic/Czech32006.htm) je většinou pro studenty, kteří nemají v úmyslu pokračovat ve studiu do Honours.

Pokud student pokračuje do Honours (http://www.arts.gla.ac.uk/ Slavonic/czjthons2006.htm), třetí rok studia většinou stráví celý v České republice (a year abroad). Roční pobyt v České republice je normálně podmínkou pro postup do ekvivalentu dvouletého magisterského studia, Junior a Senior Honours. V Honours zůstává bohemistika jedním ze dvou hlavních studovaných oborů. Na konci studia získají titul Joint Honours.

Jinou alternativou magisterského studia je Integrated Degree in Slavonic and East European Studies (http://www.arts.gla.ac.uk/ Slavonic/seeshons2006.htm), který nabízí širokou škálu kurzů, týkajících se střední a východní Evropy, na bázi znalosti jednoho středo či východoevropského jazyka (češtiny, polštiny či ruštiny).

Program Subsidiary Czech studují jako druhý slovanský jazyk studenti polštiny nebo ruštiny. Mohou si vybrat roční nebo dvouletý kurz.

MLitt. (http://www.arts.gla.ac.uk/Slavonic/MLitt04.htm) je roční postgraduální program, v jehož rámci, vyžaduje-li to obor a závěrečná práce, studenti studují cizí jazyk. Za rok by měli ovládnout jazyk natolik, aby zvládli se slovníkem číst odbornou literaturu ze studovaného oboru. Studenti jsou většinou zaregistrováni na katedrách historie, politologie či sociologie.

Slavonic Studies (Slovanská studia, viz http://www2.arts.gla.ac.uk/ Slavonic/slavonic4.html) je obor, v němž studenti studují ruskou, polskou a českou kulturu, historii, literaturu a film v anglickém překladu. Český prvek činí třetinu výukového programu.

V rámci Školy moderních jazyků a kultur vedeme s kolegy z jiných jazykových kateder kurz srovnávací literatury (http://www.gla.ac.uk/smlc/comparativelit/). Zde v kontextu evropské literatury seznamujeme studenty s některými díly Bohumila Hrabala, Milana Kundery a Josefa Škvoreckého. V magisterském programu (Honours) se v rámci kurzu Theories of Reading (http://www.gla.ac.uk/schools/smlc/ comparativelit/honours/corecourses/) seznamují i s pražským strukturalismem.

Celkem vyučuje oddělení Slovanských studií každoročně cca 300 – 400 studentů. V prvním ročníku studia českého jazyka bývá studentů kolem deseti, ve vyšších ročnících „čisté bohemistiky“ (vyučované na bázi češtiny) bývá bohemistických studentů méně než pět. V našich kurzech vyučovaných na bázi angličtiny máme v průměru kolem dvaceti studentů, v prvním ročníku Slavonic Studies kolem 60, v prvním ročníku Comparative Literature kolem stovky.

4. Glasgowská univerzitní knihovna

V Glasgow máme vynikající bohemistickou sbírku, která vznikala během posledního půlstoletí a mimo jiné zahrnuje i podstatnou část české literatury, vydávané za komunismu v českých exilových nakladatelstvích. V osmdesátých letech byla tato sbírka ještě posílena tím, že do Glasgow přešla literární část rozsáhlé bohemistické knihovny z tehdy zrušeného střediska československých a jugoslávských studií Cecila Parrotta na Lancaster University. Přibližně do poloviny devadesátých byla bohemistická sbírka Glasgow University více než uspokojivým způsobem doplňována novými tituly, vzhledem ke knižní výměně s bratislavskou univerzitní knihovnou, kterou zprostředkoval British Council. Od té doby financuje doplňování bohemistické sbírky pouze sama University of Glasgow. V některých letech peníze nestačí pokrýt celou škálu důležité současné české knižní produkce. V Británii však velmi efektivně funguje meziknihovní výměna (knihy z jiných univerzitních knihoven jsou dodávány do dvou – tří dnů, ze zahraničí do týdne), takže občasné mezery v nejnovější české knižní produkci nevadí.

Glasgow University má nyní snad v Británii nejrozsáhlejší sbírku českého filmu na nosičích VHS a DVD. Je hojně využívána studenty i širší veřejností.

Jan Čulík, červen 2006